رشته جدید ارشد تصویربرداری پزشکی

تاریخ انتشار : 06 بهمن 1394
رشته Medical Imaging یا تصویربرداری پزشکی درحال تصویب در وزارت بهداشت میباشد و احتمال اینکه امسال به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اضافه گردد زیاد است. تصویربرداری پزشکی مطالعه وپژوهش درخصوص کلیه دستگاههای تصویربرداری مثل MRI,CT scan، سونوگرافی و...میباشد .