آزمون MHLE امروز پنجشنبه 26 فروردين ۹۵ برگزار می شود

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1395
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) روز ۲۶ فروردین ماه ۹۵ برگزار می شود.  به گزارش خانه دکتری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) امروز 26 فروردین 95 برگزار خواهد شد .آدرس دقیق حوزه های آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج شده است. سوالات آزمون: زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دارای ۱۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل (۳۰ پرسش درک مطلب شنیداری، ۴۰ پرسش واژگان،