جزوات پلیمر

بهترین و قویترین مجموعه جزوات رشته مهندسی پلیمر شامل جزوه شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها، جزوه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون، جزوه رئولوژی، جزوه مهندسی پلاستیک، جزوه خواص فیزیکی و مکانیکی مواد و...