خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » نتايج نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه شاخص پژوه مقطع ارشد و دكتري اعلام شد
اسامي معرفي‌شدگان نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه اعلام شد.

به گزارش خانه دکتری، اسامي معرفي‌شدگان نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه اعلام ، و نظر معرفي‌شدگان نهايي را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ابتدا به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه يا موسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه زماني خاص در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه، معرفي‌شدگان لازم است كه در يكي از روزهاي ‌شنبه 96/09/11 و يا يكشنبه 96/09/12 با توجه به موارد اعلام شده طبق نظر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ‌براي ثبت‌نام‌ به دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

- مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام:

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (براي معرفي شدگان مقطع كارشناسي ارشد) و مدارك كارشناسي و كارشناسي‌ارشد (براي معرفي شدگان مقطع دكتري) مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره1: دارندگان مدارك تحصيلي معادل مي‌بايست حائز شرايط «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند. بديهي است آن عده از دارندگان مدارك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 77/09/03 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره‌هاي معادل) در دوره‌هاي معادل پذيرفته‌ شده‌اند، در شمول اين مصوبه قرار مي‌گيرند.

تبصره 2: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/08/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/05/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

5- ارائه مدارك مثبت دال بر ثبت‌نام در پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه

6- ارائه مدارك مثبت دال بر آخرين وضعيت تحصيلي، واحدهاي گذرانده شده و دفاع از پيشنهاد پژوهشي (حسب مورد مقطع معرفي)

- نكات مهم:

- حضور شخص معرفي شده براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ اعلام شده توسط هر دانشگاه و موسسه قبولي و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه معرفي ‌شدگان در تاريخ‌ تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

- معرفي‌شدگان موظف به پرداخت شهريه طبق اعلام دانشگاه محل قبولي خود هستند.

- دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در تعيين سطح تحصيلي معرفي‌شدگان اختيار دارند تا متناسب با مستندات موجود تصميم‌گيري نمايند.

تذكر مهم:

- نتيجه جايابي آن دسته از دانشجويان پژوهشگاه مذكور كه از طريق مبادي قانوني در اين پژوهشگاه پذيرفته شده‌اند، متعاقباً پس از تاييد معاونت محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام خواهد شد.

اسامي معرفي‌شدگان نهايي آزمون اختصاصي دانشجويان پژوهشگاه (منحل شده) شاخص پژوه
نام خانوادگي
نام
تولد
شناسنامه
كد قبولي
رشته امتحاني
رشته-گرايش قبولي
دوره
موسسه قبولي
مقطع قبولي
امجديزدي
حسين
52
80165
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
انتظاري
ابوالفضل
44
69
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
انصاري
محمدرضا
48
110
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
باقري
البرز
50
445
7001
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدچمران -اهواز
دكتري
باقري
محمدرسول
67
25626
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
برلياني
حسين
65
8555
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
بهمنش
بهزاد
49
23
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
پورفتح اله
علي اصغر
42
140
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
جاويد
محمدعلي
51
1255
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
جباري نژادكرماني
اميرمحسن
50
3653
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
جعفركريمي
اشكان
56
1129
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
جعفري جبلي
حسين
37
119
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
حبيبي
منوچهر
50
200
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
حسين نژاددوين
محمدرضا
44
13974
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
حميدي
ارام
50
193
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
حميدي
محمد
48
2
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
دانشگر
محمدمهدي
63
199
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
رجبي
هادي
58
2113
7001
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدچمران -اهواز
دكتري
رستمي
شاپور
38
344
7001
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدچمران -اهواز
دكتري
رسيده
بهزاد
45
59
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
رشيدحسن ابادي
علي اصغر
41
5
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
رعيتي فرد
علي حسين
54
75
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
رياحي پور
مجيد
64
1
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
رياحي ساماني
رضا
61
165
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
رييسي دهكردي
افشين
56
7
7001
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدچمران -اهواز
دكتري
سپياني
داودعلي
53
25
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
سرايي
ارش
57
413
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
شريعتمداري
حجت اله
56
859
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
شورابي
رمضانعلي
49
19
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
عبداللهي
محمد
47
257
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
ملايي
فرهاد
66
1916
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
متقيان
مهدي
54
103171
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
متوسلي
محمدمهدي
51
6607
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
محمدي گوجاني
علي
50
85
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
محمودي
سيدجواد
47
884
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اله دادي
مهدي
57
2280
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
هوشنگ نژاد
عليرضا
40
8518
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
ملايي يگانه
حبيب
51
295
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
باغبان نژاد
ابوالقاسم
39
937653705
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
سعادت طلب
هادي
50
1550
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
مروج الشريعه
محمدمهدي
36
24968
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
احساني
داود
52
215
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
حيدري
قدرت اله
51
1
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
حسن زاده
محمدمهدي
61
719
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
حامدمقدم رافتي
علي
0
940867648
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
علويان صدر
مسعود
0
56640382
7002
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
محمودي
عليرضا
0
530438674
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
صالحپور
علي
54
1170
7009
ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
جعفري
سيدعباس
51
87
7010
اب وهواشناسي
اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
سعيدي
داريوش
46
412
7010
اب وهواشناسي
اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
قطره ساماني
مهرداد
44
1
7010
اب وهواشناسي
اب وهواشناسي /اقليم شناسي /*-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
اشرافي مهابادي
امير
60
3715
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
اصفهاني
مهدي
44
458
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
بني طباجشوقاني
سيداكبر
45
20
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
بهراميان
رضا
46
312
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
حسن رضاپور
مهدي
59
1168
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
حسيني كاردر
رضا
54
8297
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
خليلي
اصغر
55
10
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
رضواني
ايمان
56
399
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
سقايي
حسن
38
274
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
صالحي
سينا
69
4420157021
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
عسگري
مهدي
64
1716
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
علوي ساماني
سيدمحمد
58
749
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
علي پور
نصراله
54
298
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
مرادي
جلال
59
16
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
نادرمحمدي
رضا
58
117
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
نادري
محسن
48
281
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
ناصح
محمدرضا
54
1385
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
نوربهشت
حميد
38
583
7013
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
معتمدي ادرمنابادي
حبيب اله
0
6609536945
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
ابراهيمي
عليرضا
51
1467
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
ابوالقاسم
مجيد
49
1146
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اردشيري
عزت اله
50
638
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اسماعيليان
محسن
61
3086
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
اسمعيل زاده
علي اكبر
52
5
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
اكبري
پيمان
62
3537
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
اميدي پور
كورش
50
1
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
اميني هرندي
محمدامين
63
3912
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
برازي
عليرضا
52
288
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
بيگدلي
اسمعيل
52
150
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
پژوهي
محمدرضا
43
205
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
پوررضا
محمدسعيد
49
1619
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
توكلي رودي
امير
59
1080
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
جعفري
طاهر
48
47
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
جلالي
ابوطالب
47
3415
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
جمالي
حسين
65
3527
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
حسنوند
محمودرضا
44
152
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
خاموش پور
بهنام
93
3511
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
خانمحمدي خشويي
هدايت
49
323
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
خليلي
مصطفي
36
7802
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
رستگار
ابوالقاسم
46
253
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
رستگاري
حسينعلي
36
1
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
رستمي
افشين
56
8127
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
رضوي
سيدبهرام
50
757
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
رمضاني
رضا
54
12
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
سعيدي
بهنام
47
1
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
سنندجي
پيمان
44
180
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
شاكرمي
دامون
59
667
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
شاكريان
شهرام
50
9593
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
شبكه ساز
احسان
65
7628
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
شفيعي
تقي
48
2551
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
شهسواري
مهدي
43
47276
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
صفدري
عليرضا
45
153
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
صيدايي
سيدرسول
54
5187
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
طاهري ميرقايد
هوشنگ
51
362
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
طبرسا
محمدعلي
52
850
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
عزيزخاني
محمود
55
234
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
غفوري قهدريجاني
محمدحسين
54
182
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
فرامرزي
صفر
45
1
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
قربانيان
حسين
44
4667
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
قربي
مهدي
64
1810
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
قنبري نصرابادي
احمدرضا
41
5649650527
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
كاوياني
محسن
48
95
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
كاوياني
يونس
47
11
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
كريمي
سيدمجتبي
64
23
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
كريمي
منوچهر
44
3951
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
كلاه دوزان
مجيد
46
65970
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
كلباسي
علي
36
308
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
كهريزي
شهرام
52
2
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
كوهي اصفهاني
مجيد
58
70401
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
كياني
يعقوب
55
6616
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
گودرزي
محمدرضا
56
1379
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
ماهروبختياري
جعفر
53
586
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
محسن پور
محمد
58
50645
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
محمدي
احمد
61
521
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
مدني
ياسر
58
107
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
مرادي اورگاني
كيومرث
51
18
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
مصلح
عبدالمجيد
50
137
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
منصوري
فردين
51
2024
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
مهرانفر
ابراهيم
41
69
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
موسوي اجاق
سيدحجت الله
49
275
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
ناظري
محمود
37
38
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
نصيري
الله كرم
45
340
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
نعمتي
محسن
60
251
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
نقدي
محمدرضا
49
5150
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
نوروزي سده
احمد
53
432
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
يزدي سودرجاني
ابراهيم
44
64
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
صادقي
هوشنگ
53
38211
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
علي داديان
جمشيد
48
23345
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
چوتاشي بلدستي
پرويز
61
15690
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
نظري
كامران
53
3
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
ويسي پور
برزو
42
396
7021
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
حيدري
سعيد
0
2295415934
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
قنبري
كيقباد
0
5759555715
7025
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دكتري
جلالي فراهاني
عليرضا
53
2974
7019
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
جنامي
خليل
47
1
7017
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
خواجه نژاديان شيرازي
اسمعيل
47
9575
7018
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دكتري
رستمي
اميررضا
54
114909
7019
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
رستمي
محمدرضا
43
11
7019
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
رشيدي
محمود
46
269
7019
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
شكيبايي
فرامرز
53
4052
7017
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
شورج
فردين
45
398
7018
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دكتري
مسعودي
محمد
47
170
7019
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
نجات
علي
42
1416
7018
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دكتري
هداوند
داود
51
478
7018
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دكتري
جمرك
حميد
58
850
7017
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اذرپيكان
علي
46
4
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
اركاني
احسان
55
1056
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
امجد
محمد
45
80
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
اميني
هاشم
53
3312
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
انصاري فرد
عليرضا
46
14572
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
بابايي رايني
ابراهيم
61
72
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
باران چشمه
قاسم
49
44
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
باستاني
جواد
53
1299
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
بشيري سنوكش
سعيد
67
11864
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
پويان
محمدحسن
60
8303
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
پيش بين
عليرضا
40
280
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
چيت ساززاده
محمدعلي
66
15602
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
حسيني
سيدحسين
54
194
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
راز
شاهين
51
305
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
رفيعي
نورالدين
43
2682
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
سلطاني مقدم
علي
57
2950
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
عبداللهي
علي
62
787
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
عزيزي
سعيد
51
11588
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
فقيهي
ابوالفضل
61
268
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
قنبري تپه
نورالدين
48
800
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
كاوسي
منصور
53
1395
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
كوليوند
محمدجواد
46
1123
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
مجردكاهاني
مسعود
68
920630049
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
مصدقي
عادل
52
135
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
مصفا
عليرضا
51
6697
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
مولايي
همايون
56
5305
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
نجومي
عليرضا
54
227
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
جدي
علي
54
1758
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
قيم
عبدالنبي
35
827
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
پاكدل صمدي
هوشنگ
40
401
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
گلرو
محمدرضا
50
218
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
جانفشان عراقي
نيما
60
4002
7030
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
جوكار
ابراهيم
63
137
7033
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه شيراز
دكتري
چاغروندي
عبدالحسين
59
55
7034
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
دكتري
حسيني
پرويز
51
87
7029
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
شريفي
محمود
49
923
7028
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
صادقيان
طالب
52
1132
7029
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
صفايي نسب
حسين
66
33
7033
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه شيراز
دكتري
كرمي مقدم
امين
60
1343
7032
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
دكتري
ميري پور
سيدعلي
64
2212
7030
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
ميربابايي
سيدابوالفضل
0
2219223507
7033
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه شيراز
دكتري
بيكدلي
سونا
62
15625
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
جوشقاني
ندا
56
1140
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
رضوي
نرگس سادات
65
9
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
علي اكبري
عارفه
67
12712
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
فاضل
سوگل
57
884
7007
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تربيت مدرس
دكتري
فتحي
رقيه
63
632
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
فرزانه پور
شوكا
56
12986
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
كچويي
نيكناز
53
5133
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
كسايي
ميترا
54
721
7003
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
نعمت الهي صفاييان
سحر
62
4100
7006
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دكتري
فهيمي
كتايون
0
2649341947
7004
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پيام نور
دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزتحصيلات تكميلي تهران
دكتري
بهداد
صبا
53
943
7009
ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
گرجي
ليلا
54
57218
7009
ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
رهنما
فتح السادات
40
37257
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
نيك كاراصفهاني
بهناز
50
384
7012
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
روشن
فريده
0
2410509959
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اسلامي نسب
زينب
64
1764
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
اسمعيل زاده مشهدي
مونا
62
29645
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
اصولي قره اغاجي
شيرين
58
1195
7020
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
باغشاهي
فاطمه
58
2083
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
حاج مومني سيچاني
شيرين
50
467
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
سلطاني دهكردي
فروزان
46
50465
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
طاهري
فاطمه
54
170
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
قلي زاده
مريم
57
1159
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
كيوان منش
مهري
53
707
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
محمدي ثابت
ناهيد
45
14607
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
ملكي
اعظم
52
12933
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
هاشمي
ناديا
56
820
7022
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
دكتري
وكيلي
ستاره
55
4230
7023
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
اوضاعي
افسانه
48
937
7017
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
ايزدي يزدان ابادي
ازاده
66
173
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
خطيري
خديجه
56
1755
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
ره پو
فريبا
37
832
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
رييسي زاده
مريم
56
1055
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
زماني گندماني
عفت
60
89
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
سياه منصوري
الهه
66
22712
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
شهبازكشوري
رزيتا
64
112
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
ظهيري
سهيلا
51
541
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
علي نژاد
مريم
63
1401
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
محمدزاده بهار
هاجر
58
1604
7015
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي /
دكتري
ميرزازاده قصاب
فرشته
64
1
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
نژاداكبري راوري
زهره
67
2233
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
صولتي دهكردي
سيده بيتا
0
4623316394
7016
بحران
مديريت بحران *-
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دكتري
شاكرسراي
مريم
53
129
7031
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
محمدي
بهلول
52
1304
7014
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
صالح پور
شكيبا
58
129
7009
ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
دكتري
عصمت لو
ابراهيم خليل
43
55687
7026
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
خان محمدي
علي
37
3707
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
اسكندري
حميد
48
9904
7027
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه لرستان -خرم اباد
دكتري
بهرامي
مسعود
66
1113
7031
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دكتري
اسدي
سامان
0
0
7032
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
دكتري
شريفزاده
سيدمهدي
49
258
7011
مديريت راهبردي واينده پژوهي
اينده پژوهي *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران
دكتري
احمدي
مسعود
53
2
7005
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه زنجان
دكتري
كاظمي مستقيم
كيوان
53
2706
7034
مهندسي عمران -زلزله
مهندسي عمران *مهندسي زلزله
پرديس خودگردان
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
دكتري
ضرابي
حميد
48
49883
7024
مديريت
مديريت *مديريت منابع انساني
پرديس خودگردان
دانشگاه سمنان
دكتري
داداش زاده
علي
46
103
7008
جغرافياوبرنامه ريزي شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *-
پرديس خودگردان
دانشگاه تبريز
دكتري
پارسائي
رشيد
54
6453
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
اميري
رضا
60
44
7035
بحران
مديريت بحران *-
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دكتري
دردشتي
عباسعلي
47
397
7018
كارافريني
كارافريني *-
پرديس خودگردان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دكتري
بنه گزي
فرخ
43
27153
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
دارابي
محمد
50
1669
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
زارعي
رسول
54
376
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
صالحي كهريزسنگي
ايرج
50
19
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
مالكي
احمد
60
5413
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
نيك كاراصفهاني
غلامرضا
63
1012
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
باقرنژاد
حميد
58
403
27502
مهندسي صنايع
مهندسي صنايع
پرديس خودگردان
دانشگاه اصفهان
كارشناسي ارشد
حاج حيدري
علي اصغر
46
14108
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشد
جمشيدي
بابك
53
105
27501
مديريت بحران
مديريت بحران
غيرانتفاعي
دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي - اصفهان
كارشناسي ارشدبه اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.