خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » شروع ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری 96 دانشگاه شهید چمران اهواز
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری سال تحصيلی97-96 دانشگاه شهید چمران اعلام شد.

به گزارش خانه دکتری، پذیرفته شدگان باید در روزهای یکشنبه و دوشنبه 12 و 13 شهریور اقدام به ثبت نام غیرحضوری کنند.

ثبت نام از پذيرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران طی سه مرحله به شرح ذيل انجام می گردد:

مرحله اول: ثبت نام اينترنتی: ثبت اطلاعات درخواست شده و اسكن مدارك

پذيرفته شدگان طبق برنامه زير و براساس زمانبندی اعلام شده ثبت نام اينترنتی نموده و مدارك لازم و مورد نظررا اسكن نمايند.

(از مراجعه حضوری در اين مرحله از ثبت نام جداٌ خودداری نماييد):

زمان ثبت نام اينترنتی : از ساعت 8 صبح تا 42 شب

 وب سايت دانشگاه به نشانی :www.scu.ac.ir

****توجه: پذيرفته شدگانی که در حين انجام خدمت نظام وظيفه می باشند مجاز به ثبت نام الكترونيكی نبوده و لذا، لازم است جهت انجام مراحل ترخيص از خدمت با ارائه مدارك زير از تاريخ (1396/6/11 لغایت 1396/6/12)  به تحصيلات تكميلی دانشگاه به آدرس : اهواز ––ميدان دانشگاه - ساختمان مرکزی -واحد تحصيلات تكميلی - امور مشمولين(اتاق 86 ) مراجعه، و پس ازمراحل ترخيص از محل خدمت نظام وظيفه و دريافت مجوز ثبت نام از معاونت وظيفه عمومی شهرستان مربوطه نسبت به ثبت نوام اينترنتی
اقدام نمايند.****

1- گواهی اشتغال به خدمت از پادگان مربوطه جهت دانشجويان در حال انجام وظيفه خدمت سربازی
2- اصل و تصوير کليه صفحات شناسنامه
3- اصل و تصويرکارت ملی (پشت و رو)
4- يک قطعه عكس 4*3

تذکر 1 : عدم اقدام به موقع ثبت نام اينترنتی به منزله انصراف از تحصيل تلقی می گردد.

تذکر 2: دانشگاه از دريافت مدارك حضوری قبل از ثبت نام مرحله اوليه (اينترنتی) معذور می باشد .

مدارك مورد نياز ثبت نام که توسط پذيرفته شدگان بايد اسكن گردد.

1- تصوير صفحه اول شناسنامه ) در صورت داشتن توضيحات، صفحه آخر نيز اسكن گردد.(
2- تصويرکارت ملی
3- اصل يا گواهينامه موقت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (در صورت عدم درج معدل در مدارك گواهی معدل الزامی است. دانشجويان سال آخر و شاغلين آموزش و پرورش ، گواهی معدل ارائه نمايند.)

4- ريز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
5- قابل توجه دانشجويان مشمول نظام وظيفه ارائه نامه فارغ التحصيلی خطاب به حوزه نظام وظيفه الزامی است.
6- يک قطعه عكس 4*3

7- کارت پايان خدمت الكترونيكی ، معافيت دائم ، معافيت موقت ، نامه اداره نظام وظيفه و ....( بايد پشت و روی آنها به صورت فايل يکجا ارسال شود .)

8- در خصوص شاغلين در ادارات ، نامه موافقت بدون قيد و شرط و ارائه حكم مأموريت تحصيلی با امضاء بالاترين مقام مسوول سازمان

مرحله دوم ثبت نام: ثبت نام وتحويل مدارك مورد نيازبه صورت حضوری توسط پذيرفته شدگان

در اين مرحله تمامی کسانی که مبادرت به ثبت نام اينترنتی کرده و کد رهگيری و شماره دانشجويی دريافت نموده اند، ضروری است در تاريخ و زمان اعلام شده زير در ساعات اداری جهت تحويل مدارك ثبت نامی و تائيد برگ انتخاب واحد و حضور در کلاس درس به آموزش دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايند.


مرحله سوم: انتخاب واحد
کليه کسانی که مبادرت به ثبت نام اينترنتی کرده و کد رهگيری و شماره دانشجويی دريافت نموده اند میتوانند همزمان با مراجعه حضوری در زمانهای تعيين شده مذکور وتحويل همه مدارك )کليه مدارکی که اسكن نموده اند( در دانشكده مربوطه واحدهای نيمسال اول 79- 76 را اخذ نمايند.

*** دانشگاه از دريافت مدارك پذيرفته شدگانی که ثبت نام اينترنتی انجام نداده اند معذور است .

جهت دريافت راهنمايی و اطلاعات بيشتر در خصوص ثبت نام قبل از ثبت نام اينترنتی ابتدا به سايت دانشگاه شهيد چمران به آدرس الكترونيكی www.scu.ac.ir مراجعه شود.
 
مدارك مورد نيازی که کليه پذيرفته شدگان بايد جهت تحويل به آموزش دانشكده به همراه داشته باشند :

1- تصوير و اصل مدرك گواهی موقت يا دانشنامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد تاييد وزارت علوم و يا وزارت بهداشت که در آن معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد قيد شده باشد به همراه ريز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورتی که دانشنامه فاقد معدل باشد گواهی معدل دوره نيز ارائه گردد .

-تبصره – پذيرفته شدگان بايد عيناً همان معدلی را که به هنگام ثبت نام اوليه جهت شرکت د ر آزمون در سایت سازمان سنجش ثبت نموده، به موسسه آموزش عالی محل قبولی خود ارائه نمايد.

2- اصل شناسنامه و دو سری تصوير از تمام صفحات
3- دو سری تصوير ازکارت ملی
4- 6 قطعه عكس 4*3 تهيه شده درسال جاری برای کليه قبول شدگان و برای مشمولين نظام وظيفه 12قطعه
5- حكم مرخصی سالانه يا حكم ماموريت و يا نامه موافقت بدون قيد شرط برای ادامه تحصيل جهت کارکنان دولت
6- ارائه اصل موافقت نامه بدون قيد و شرط و ارائه حكم ماموريت تحصيلی از بالاترين مقام وزارت و يا سازمان متبوي برای متعهدين خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها به همراه يک برگ تصوير از آن
7- معرفی نامه از ارگان مربوطه جهت استفاده از سهميه ها ) معرفی نامه رسمی ازستادمشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
(نيروی مقاومت بسيج) و يا وزارت جهادکشاورزی باامضاء و مهر هريک از روسای ارگانهای مذکور برای پذيرفته شدگان سهميه رزمندگان).

8- اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم الكترونيكی( پشت و رو)

9- قابل توجه دانشجويان مشمول نظام وظيفه ارائه نامه فارغ التحصيلی خطاب به حوزه نظام وظيفه الزامی است

10- اصل و تصويربرگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت که از تاريخ اعزام آن در زمان ثبت نام ساری نشده باشد و يا مجوز ثبت نام از معاونت وظيفه عمومی شهرستان مربوطه -يا نامه اشتغال به خدمت صادره از حوزه نظام وظيفه مربوطه

11- ارانه گواهی موافقت از يگان مربوطه جهت پرسنل شاغل رسمی درنيروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ايران.

12- طلبه دارنده مدرك کارشناسی ارشد مورد تائيد ،به شرطی که شورای مديريت حوزه علميه قم ويا خراسان تائيد نمايد: معافيت تحصيلی وی درحوزه، پوششی برای تحصيل دردانشگاه نيست . طلبه می تواند ضومن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن دردانشگاه نيز تحصيل نمايد .بديهی است درصورت خاتمه معافيت تحصيلی طلبه توسط حوزه علميوه مشمول ديگر نمی تواند از معافيت تحصيلی دانشگاه استفاده نموده وبايد به خدمت اعزام شود.

13- فارغ التحصيلان کارشناسی ارشد متعهدخدمت سازمانها ويا وزارتخانه ها با ارائه گواهی از ارگان مربوطه مبنی بر اينكه دوران خدمت وظيفه آنان ويا طرح تعهدخدمت آنان به سازمان يا ارگان مربوطه تا 1396/6/31 
به پايان برسد.

14- پذيرفته شدگان روزانه لازم است فرم شماره (ه) را تكميل نمايند.(دانلود از سامانه ثبت نام)

15- تائيديه ثبت نام اينترنتی وکد رهگيری

16- تكميل فرم شماره (د) فرم تعهد از فراغت تحصيل دانشجويان ترم آخر کارشناسی ارشد (دانشجويان سال آخر که تا 1396/06/31  فارغ التحصيل می شوند.(دانلود از سامانه ثبت نام)

17- کليه پذيرفته شدگان نوبت دوم (شبانه) و پرديس دانشگاهی لازم است شهريه ثابت و متغير نيمسال اول را بلافاصله پس از اخذ واحد از طريق درگاه الكترونيكی بطور کامل پرداخت نمايند. بديهی است در صورت عدم پرداخت شهريه انتخاب واحد ايشان لغو می گردد.

جدول شهریه مقطع دکتری 97-96 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.