خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » آغاز زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه علامه طباطبائی
ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع دکتري دانشگاه علامه طباطبائی شروع شد.

به گزارش خانه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان دکتری سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را اعلام نمود.

مرحله اول ثبت نام الکترو نیکی:
مرحله اول به صورت الکترونیکی از تاریخ چهارشنبه 96/6/8  وپنجشنبه 96/6/9 با ورود به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir  توسط هر یک از پذیرفته شدگان باید انجام گردد.

راهنماي نحوه ورود به سیستم و ثبت اطلاعات در پایگاه اینترنتی مذکور وجود دارد.

پذیرفته شدگان لازم است مدارك ذیل را اسکن و در پایگاه اینترنتی دانشگاه بارگذاري نمایند.

1- صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر).
2- روي و پشت کارت ملی.
3- عکس
4- اصل یا گواهی موقت مدرك کارشناسی وکارشناسی ارشدکه معدل در آن قید شده باشد. پذیرفته شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرك کارشناسی ارشد نمی باشند. گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تاکارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 96/6/31 با ذکر معدل (مطابق فرم الف)

تبصره : دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد علاوه بر مدرك فوق ، فرم مخصوص معدل وتعداد واحدهاي
گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 40 دفترچه راهنماي شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 1396 را اسکن نمایند.

قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان
کلیه پذیرفته شدگان پردیس خودگردان موظف هستند شهریه خود را به مبلغ ششصد میلیون ریال به شرح ذیل پرداخت
نمایند.
- 75/000/000 میلیون ریال برابر هفت میلیون وپانصد هزار تومان از شهریه در مرحله اول ثبت نام
- مابقی شهریه در هفت نیمسال بعدي
- از طریق کارت بانکهاي عضو شبکه شتاب، به صورت online پرداخت نمایند، لذا در دسترس بودن کارت
 بانک هاي عضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر براي پرداخت online
باید از موارد زیر کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد:

الف- شماره کارت (PIN)
 ب- کلمه عبور(PIN)
ج- تاریخ انقضاي کارت (Expire Date)
د- کد 2 CVV

مرحله دوم ثبت نام حضوري:
الف - پذیرفته شدگان دوره روزانه ضروري است پس از انجام مرحله اول، اصل مدارك اسکن شده فوق را به همراه مدارك ذیل در تاریخ یکشنبه 96/6/12 و دوشنبه 96/7/17  مطابق جدول زمان بندي پیوست به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.

ب- پذیرفته شدگان دوره پردیس خودگردان ضروري است پس از انجام مرحله اول، اصل مدارك اسکن شده
فوق را به همراه مدارك ذیل در تاریخ 96/7/15 الی 96/7/17 مطابق جدول زمان بندي پیوست به واحد تحصیلات تکمیلی پردیس ارائه نمایند.

1- پوشه.
2- اصل مدرك کارشناسی وکارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل قید شده باشد. پذیرفته شدگانی که قادر به ارایه اصل مدرك کارشناسی ارشد نمی باشند گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 96/6/31 (مطابق فرم الف) و دو برگ فتوکپی آن.

تبصره 1: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد مطابق فرم مخصوص معدل وتعداد واحدهاي گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 96 دفترچه راهنماي شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 1396 و فرم تعهد فراغت از تحصیل (مطابق فرم د)

تبصره 2: دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سه برگ فتوکپی مدرك کارشناسی ارشد.

تذکر مهم 1: درصورتی که زمان فراغت از تحصیل پذیرفته شده بیش از یکسال گذشته باشد، ارایه گواهی نامه موقت پایان تحصیلات از دانشگاه مربوط الزامی است.

تذکر مهم 2: چنانچه تاریخ فراغت از تحصیل و معدل پذیرفته شده با تاریخ و معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور مغایرت داشته باشد قبولی لغو می گردد.

3- اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

4- 12 قطعه عکس تمام رخ 3*4تهیه شده در سال جاري (پشت عکسها مشخصات درج شود).

5- اصل و سه برگ تصویر کارت ملی (دائم- موقت).

6- اصل فیش واریزي به مبلغ 100000 ریال به حساب 98722920 به نام حسابهاي متفرقه بانک تجارت شعب ه شهید کلانتري (کد 985 ) بابت صدور کارت دانشجویی

7- پرینت کد پی گیري مربوط به تکمیل فرم صلاحیت عمومی در سایت سنجش آموزش کشور

8- معرفی نامه از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزي براي پذیرفت ه شدگان سهمیه رزمنده و جهادگران داوطلب بسیجی.

9- معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل و حکم کارگزینی سال 1396براي پذیرفته شدگان سهمیه مربی.

تبصره 1 – استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگ اهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده و مربیان پیمانی مجاز به استفاده از سهمیه مربی نمی باشند.

10-حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت

11- چاپ فرم هاي مشخصات، کارت دانشجویی، وضعیت نظام وظیفه (براي برادران) و بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان (مطابق فرم ھ)وفرم تعهد صلاحیت عمومی ضروري است. پذیرفته شدگان نسبت به تکمیل فرم هاي یادشده اقدام و براي مرحله دوم ثبت نام، به دانشکده / پردیس تحویل دهند.

تذکرات مهم:
1- ثبت نام از تمامی پذیرفته شدگان به صورت مشروط وبا اخذ تعهد صورت می پذیرد. وپس از اعلام نهایی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام به قطعی تبدیل خواهد شد.

2- شروع کلاسها ي نیمسال اول سال تحصیلی 97-96شنبه مورخ 96/6/25  ونیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
96/11/14 خواهد بود.

2- در صورت وجود نقص و کمبود مدارك تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.

3- تشکیل پرونده از پذیرفته شده فقط بر اساس برنامه اعلام شده و با حضور خود فرد و با ارایه اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و پس از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام می گردد. بدیهی است ثبت نام پس از طی دو مرحله (اینترنتی و تشکیل پرونده) قطعیت می یابد و در صورتی که هر یک از مراحل طی نشود انصراف تلقی خواهد شد.

4- بدیهی است در هر زمان که تحصیلات تکمیلی دانشگاه طبق مفاد دفترچه راهنماي شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز 1396 و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مدارك مهم ، غیر مجاز تشخیص دهد بلافاصله از ادامه تحصیل پذیرفته شده (دانشجوي غیر مجاز به تحصیل ) در هر مرحله اي از تحصیل، جلوگیري به عمل خواهد آمد.

*دانشجویان درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر با دانشکده هاي مربوط تماس حاصل نمایند

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده

به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود