خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90
 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90 + کلید سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1101 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ کليد سوالات
1102 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي کليد سوالات
1103 سوالات ارشد سنجش‌ از دور و سيستم اطلاعات ‌جغرافيايي کليد سوالات
1104 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ عربي کليد سوالات
1105 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات
1106 سوالات ارشد مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات
1107 سوالات ارشد مجموعه‌ تاريخ کليد سوالات
1108 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي کليد سوالات
1109 سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان هاي‌ باستاني‌ کليد سوالات
1110 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسي کليد سوالات
1111 سوالات ارشد الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حديث‌ کليد سوالات
1112 سوالات ارشد الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات
1113 سوالات ارشد الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات
1114 سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي کليد سوالات
1115 سوالات ارشد الهيات و معارف‌ اسلامي - فقه شافعي (فقط براي اهل‌ تسنن‌) کليد سوالات
1116 سوالات ارشد مجموعه فلسفه‌ کليد سوالات
1117 سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ کليد سوالات
1118 سوالات ارشد مجمـوعـه علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات
1119 سوالات ارشد علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات
1120 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کليد سوالات
1121 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگليسي کليد سوالات
1122 سوالات ارشد مجموعه زبان‌ روسي‌ کليد سوالات
1123 سوالات ارشد مجموعه علوم تربيتي 3 کليد سوالات
1124 سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات
1125 سوالات ارشد مجموعه مديريت جهـانگردي کليد سوالات
1126 سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق‌ کليد سوالات
1127 سوالات ارشد مجموعه ايرانشناسي کليد سوالات
1129 سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کليد سوالات
1130 سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل کليد سوالات
1132 سوالات ارشد باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات
1133 سوالات ارشد مجموعه‌ روان شناسي کليد سوالات
1134 سوالات ارشد حسابداري کليد سوالات
1137 سوالات ارشد مجموعه مطالعات‌ زنان کليد سوالات
1138 سوالات ارشد مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات
1139 سوالات ارشد مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات
1140 سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات
1142 سوالات ارشد مجموعه‌ مديريت‌ کليد سوالات
1146 سوالات ارشد مجموعه محيط زيست کليد سوالات
1148 سوالات ارشد مجموعه مديـريت‌ اجرايي‌ کليد سوالات
1152 سوالات ارشد مجموعه مدرسي معارف اسلامي کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1201 سوالات ارشد مجموعه‌ زمين‌ شناسي‌ کليد سوالات
1202 سوالات ارشد مجموعه ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات
1203 سوالات ارشد مجموعه‌ شيمي‌ کليد سوالات
1204 سوالات ارشد مجموعه فیزیک کليد سوالات
1205 سوالات ارشد مجموعه فتونیک کليد سوالات
1206 سوالات ارشد مجموعه زيست شناسي کليد سوالات
1207 سوالات ارشد مجموعه‌ آمار کليد سوالات
1208 سوالات ارشد مجموعه‌ رياضي کليد سوالات
1209 سوالات ارشد علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات
1215 سوالات ارشد علوم محیط زیست کليد سوالات
1216 سوالات ارشد مجموعه زيست‌ شناسي دريا کليد سوالات
1217 سوالات ارشد علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - فيزيك‌دريا کليد سوالات
1218 سوالات ارشد مجموعه تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1251 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي‌ برق کليد سوالات
1253 سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسي‌ نفت کليد سوالات
1255 سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسي پليمر کليد سوالات
1256 سوالات ارشد مجموعه مهندسي معماري كشتي کليد سوالات
1257 سوالات ارشد مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات
1259 سوالات ارشد مجموعه مهندسي‌ صنايع‌ کليد سوالات
1260 سوالات ارشد مهندسي صنايع‌ کليد سوالات
1262 سوالات ارشد مديريت در سوانح طبيعي کليد سوالات
1263 سوالات ارشد مهندسي ‌عمران - نقشه‌برداري کليد سوالات
1264 سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسي ‌عمران کليد سوالات
1266 سوالات ارشد مجموعه دریانوردی کليد سوالات
1267 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ کليد سوالات
1268 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي‌ معدن‌ کليد سوالات
1272 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي‌ مواد کليد سوالات
1273 سوالات ارشد مهندسي مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوري) کليد سوالات
1276 سوالات ارشد مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات
1277 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات
1279 سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا کليد سوالات
1283 سوالات ارشد مهندسي ‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ کليد سوالات
1284 سوالات ارشد مهندسي‌ نساجي - شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ کليد سوالات
1285 سوالات ارشد مهندسي‌ شيمي ‌- بيوتكنولوژي‌ -  داروسازي کليد سوالات
1286 سوالات ارشد مهندسي‌ پليمر - صنايع‌ رنگ‌ کليد سوالات
1287 سوالات ارشد مهندسي ‌طراحي‌ محيط زيست‌ کليد سوالات
1288 سوالات ارشد مديريت‌ نساجي‌ کليد سوالات
1289 سوالات ارشد مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز کليد سوالات
1290 سوالات ارشد مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون کليد سوالات
1292 سوالات ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فني کليد سوالات
1293 سوالات ارشد مهندسي شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1301 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کليد سوالات
1302 سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب کليد سوالات
1303 سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کليد سوالات
1304 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي کليد سوالات
1305 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم باغباني کليد سوالات
1306 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي کليد سوالات
1307 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري کليد سوالات
1308 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم خاك کليد سوالات
1309 مجموعه سوالات ارشد مهندسي كشاورزي دام و طیور کليد سوالات
1310 مجموعه سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی کليد سوالات
1311 مجموعه سوالات ارشد مهندسی منابع طبيعي - شيلات کليد سوالات
1312 سوالات ارشد مجموعه مهندسي منابع طبيعي - چوب کليد سوالات
1313 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي کليد سوالات
1314 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - حشره‌ شناسي كشاورزي کليد سوالات
1315 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي کليد سوالات
1317 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست کليد سوالات
1319 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - مكانيك ماشينهاي كشاورزي کليد سوالات
1320 سوالات ارشد هواشناسي كشاورزي کليد سوالات
1321 سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان کليد سوالات
1322 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي کليد سوالات
1323 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - بيابان زدايي کليد سوالات
1324 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي در كشاورزي کليد سوالات
1325 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - توسعه روستايي کليد سوالات
1326 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - شناسايي و مبارزه با علف‌ هاي هرز کليد سوالات
1327 سوالات ارشد مديريت كشاورزي کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1350 سوالات ارشد برنامه ‌‌ريزي‌ شهري‌ و منطقه‌اي‌ و مدیریت شهری کليد سوالات
1351 سوالات ارشد طراحي‌ شهري کليد سوالات
1352 سوالات ارشد مجموعه معماري کليد سوالات
1353 سوالات ارشد و احیای بناها و بافت های تاریخیمرمت کليد سوالات
1356 سوالات ارشد نمایش عروسکی کليد سوالات
1357 سوالات ارشد كارگرداني،‌ سينما، توليد سيما، ادبيات‌ نمايشي کليد سوالات
1358 سوالات ارشد تصوير متحرك (انيميشين)، ارتباط تصويري،‌ تصويرسازي‌، نقاشي، عكاسي،‌ طراحي‌ صنعتي‌، مرمت اشيا تاريخي کليد سوالات
1359 سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنايع‌ دستي کليد سوالات
1360 سوالات ارشد مجمـوعـه‌ مـوسيـقي‌ کليد سوالات
1361 سوالات ارشد مديريت‌ پروژه‌ و ساخت، تكنولوژي معماري، انرژي معماري کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1401 سوالات ارشد علوم تشریحی کليد سوالات
1402 سوالات ارشد قارچ شناسی پزشکی کليد سوالات
1403 سوالات ارشد بیو شیمی بالینی کليد سوالات
1404 سوالات ارشد پرستاری کليد سوالات
1405 سوالات ارشد بهداشت محیط کليد سوالات
1408 سوالات ارشد فيزيوتراپي کليد سوالات
1409 سوالات ارشد ویروس شناسی کليد سوالات
1411 سوالات ارشد ايمني شناسي پزشکی کليد سوالات
1413 سوالات ارشد انگل شناسی کليد سوالات
1414 سوالات ارشد فيزيک پزشکي کليد سوالات
1415 سوالات ارشد آموزش بهداشت کليد سوالات
1416 سوالات ارشد فيزيولوژي کليد سوالات
1418 سوالات ارشد میکروب شناسي‌ کليد سوالات
1419 سوالات ارشد خون شناسی(هماتولوژی) کليد سوالات
1420 سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی) کليد سوالات
1421 سوالات ارشد سم شناسی کليد سوالات
1422 سوالات ارشد  ایمنی صنعتی کليد سوالات
1501 سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود