خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » اسامي پذيرفته شدگان نهايي بورسيه مرحله تكميل ظرفيت ارشد 96 اعلام شد
به گزارش خانه دکتری، فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهایی رشته هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص در مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 منتشر شد.

جدول اسامی پذيرفته شدگان نهایی
نام خانوادگی
نام
شماره شناسنامه
کد قبولی
رشته قبولی
ابراهيمي
سيما
11426
25288
مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي -دانشگاه شاهد-تهران
ابراهيمي
تقوا
7608
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اجرلو
سميرا
4890072527
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
احدي
مائده
16774124
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
احدي زاده
فروهه
5293
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
احمدزاده
محمود
6208
22335
نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
احمدي پور
مريم
1670
13720
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
اذرنيا
ساناز
1710
13075
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
ارجمندزاده
علي
6126
20034
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ارزه
شهاب
921323611
26201
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ارشدي
محسن
12953
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اسپانلو
مهدي
71
18940
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
استادي
صاحبه
225
18519
مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اسدي كشه
سيما
35324
11914
مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اسماعيل نژاد
سيده طاهره
8024
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اشنا
فاطمه
1060
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اعرابي
كلثوم
19234
10954
مجموعه زبان عربي -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
افرندطاهري
شهربانو
6
23734
علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
اقاحسيني
سارا
370586042
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
اقائي حسين ابادي
نگار
1271304511
22335
نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اقائي فروشاني
محمد
1130294854
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
اكبري
شهرام
6022
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
امامي
شيوا
15709787
23021
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اميري
محدثه
6130033613
13720
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
اميني
ولي اله
4900062030
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اميني خواه
فاطمه
4480074775
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
اميني گيلواني
مريم
274
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
انتظامي گوهري
راهله
6289
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
انوري
فاطمه
5340010104
12461
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اوجاقي
فاطمه
370907000
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
اويد
احمد
18295517
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
ايرانپورمباركه
ريحانه
1270290118
17255
مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ايزد
عباس
3950315047
12823
مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
ايزدي
صابر
392
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ايزدي
هادي
3689
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ايماني هكاني
فائزه
65774
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
بابائي
مرضيه
40519
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
بارخانه جي
الهه
16266137
17246
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
بارگاهي
اصيله
6100015722
16595
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بازيار
پروين
4540075071
13075
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
باصري
نرگس
3350124283
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
باغي هدشي
محبوبه
480599106
19530
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
باقر
فرحناز
11007
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري
ولي
957
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري
مريم
6420007291
12823
مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
باقري
محمد
3
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
باقري چوكامي
محمود
7691
12697
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
باقري خالق اباد
الهام
3040222007
11840
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
باقي
عذرا
14174
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
بالايي
علي
1271871653
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
بحراني پور
زهرا
1271011883
16452
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بحق
الهام السادات
51123
12329
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
بختياريان
محمدرضا
48
11351
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
بخشي
محمدحسين
2400064423
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
بدرنيا
فاطمه
5045
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
بديعي
هاجر
1250373093
23875
مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك -دانشگاه شاهد-تهران
برهاني
فاطمه
1920
12453
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
بني طالبي
حجت الله
4610546132
11351
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
بني هاشمي
زينب سادات
1250190819
26201
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بهادري نسب
افشين
309
19022
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
بهرامي
محمدباقر
3310135039
22948
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بهزادي مقدم
فهيمه
3920086988
23875
مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك -دانشگاه شاهد-تهران
بهمن ابادي
حميد
10053
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بيرانوند
منوچهر
1125
23460
مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
بيرانوند
ايمان
4120459969
20034
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
بيگي
مهين
4310086111
23701
علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
پاسبان
احمد
20866437
15033
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پرستاري
محمدعلي
347
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پرورتبار
رضا
3330225221
20042
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
پروري
ناهيد
24025
16595
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
پريزن
سپيده
17816653
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
پهلوان پورجوشقاني
معصومه
4769
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
پورحسن اقدمي
محمدعلي
2772
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
پورمحب حسيني
سيدحسين
3032
23021
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
تشكري
حسن
1864
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
تقدسي
سبحان
3529
13075
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
تقوي
مرضيه سادات
5666
11914
مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
تقوي
نرجس سادات
5795
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
تنكابني
كميل
51
21936
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
توحيدي نيا
فرزانه
6240091839
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
توسلي
هدي
8421
12754
مجموعه فلسفه -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
تيري خطيري
اصغر
29
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
جبرئيل زاده
رضيه
8379
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
جعفري
هانيه
2580531823
12823
مجموعه علوم تربيتي -دانشگاه شاهد-تهران
جلادت
احمد
23
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
جمشيدپورنصيرمحله
زهرا
5690015407
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
جوانمردي
اديب
3720214796
13719
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
حاتمي
محمد
579
20411
مهندسي صنايع -دانشگاه شاهد-تهران
حاج قرباني دولابي
فرشته
12247464
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حاجي اقاجاني
مريم
32731
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حاجي زاده
مهناز
4117
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حاجي سلطاني
طيبه
8966
12127
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
حبيبي
فتانه
2129
12651
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
حسن زاده
ليلا
253
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسني
حسين
480087156
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
حسيني
سيدمحمدصادق
1741035104
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
حسيني
فاطمه
13279
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حسيني
اشرف سادات
4093
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حق شناس
نفيسه
46144
12329
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
حميدي
فاطمه السادات
10502513
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حنيف نژاد
مهسا
1990507840
20411
مهندسي صنايع -دانشگاه شاهد-تهران
حيدري
محسن
5640036397
26201
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
حيدري
زينب
922066310
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
حيدريان
رامين
3970171180
15055
مجموعه مديريت -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
خاكباز
سارا
4120113701
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
خزايي
روح اله
4047
11840
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
خوانساري
سيدمهدي
3860099205
22994
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
خوش صفت
صديقه
49673
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
داداش زاده
احترام
120
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
دارابي
زهرا
921678924
17877
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
دارابي
اكرم سادات
371021006
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
داودوندي
حسين
1210109042
16452
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دهقاني
صفورا
1865
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
دهقاني محمدابادي
حميدرضا
410301795
17246
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
دولتي
فاطمه
370808428
11914
مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رامتين
صلاح الدين
440423821
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رباني
مهديه
29126
12651
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
رجبي
مجيد
17801
17356
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
رحماني
غزاله
15975053
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رحيمي
مژگان
31686
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رحيمي انجيله
اميرعباس
12935761
12190
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
رزاقي
محمد
4990015800
22762
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رستم زاده رناني
اكرم
10674
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رشيدالاسلامي
ساره سادات
371086965
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
رشيدي
پيمان
21176
20034
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رشيدي حسن بقعه
فاطمه
17303060
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رضاجاسبي
نسرين
4409
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
رضايتي اشنا
زينب
3860268910
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
رضايي
حامد
11622271
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رضائي
حسين
8
12636
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
رضائي ادرياني
يحيي
159
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رفعت منش نيك
محمد
12910074
23021
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رفيعي
ياسين
4220242831
26201
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روح الامين
سيدارمان
55421
22322
نانوفناوري -نانومواد-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
روشني جاويد
مرضيه
13567233
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
روغني اصفهاني
فائزه
31807
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
رويوران
زهرا
4303
22762
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رئيس قرا
مرتضي
1750
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
زلفي كاشاني
محمدميلاد
18091504
19022
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
زمانيان
امين
498
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
زنديه
محمد
3920351266
21936
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ساكي
فاطمه
4210258164
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ساكي
نسرين
3692
11914
مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
سرخيل
مصطفي
36781
22986
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سعادتمندهريس
مسعود
16178
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
سلطاني
شهاب الدين
17221110
17934
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
سليمان شاه باز
مريم
14159465
11914
مجموعه علوم اجتماعي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
سليماني
محمدمهدي
14354632
22986
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سميعي
ابوالفضل
1452
19581
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
سهرابي نيا
زليخا
907
17877
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
سوراني
سهراب
10522
16595
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
سياحي
فواد
327
12181
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
شاه منصوري
زهره
1160224781
11351
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
شباني اناركي
سمانه
16478002
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شجاعيان
افشين
20
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شرفيه
محمدرضا
1
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
شري زاده
بهرام
2790500800
17934
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
شريفي
حبيب الله
603
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
شعباني
شعبان
7971
12181
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
شكراني
نرگس
10498
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شمس
مريم
14386
18519
مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شمس ابادي قلعه نو
محمدتقي
10045201
11848
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
شهبازطهراني
متانت
15598314
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
شهبازي
بابك
926
23021
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صابري
مهسا
1100074546
16595
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صابري سهرفروزاني
زهره
1013
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
صابري ميرابادي
زهره
43
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
صادقي
سيدمحمدرضا
2080004816
22762
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صادقي
نفيسه
2249
23460
مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
صادقيان اصفهان
طاهره
52996
12329
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
صانع
رسول
1375
19863
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
صبوري
مقداد
2143
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
صديق تنكابني
فاطمه
12922986
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
صفائي
ميثم
13991
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
صيادي اناري
سهيلا
3003
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صياديان
زهرا
4180088827
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
صيفي
ابوالفضل
66
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
طارمي
فاطمه
15439755
23734
علوم ومهندسي باغباني -دانشگاه شاهد-تهران
طهماسبي
سميه
4539
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
طهماسوند
سمانه
410383260
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عابدي داريوني
خديجه
1146
12096
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
عادل خاني
محمدرضا
15952381
17246
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
عاشوري ثابت نفوتي
هانيه
2680225473
19863
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
عباسي
حسين
259
21936
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عباسي
فاطمه زهرا
767
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
عبدالعظيمي
زهرا
4562
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
عدناني ساداتي
سيداحسان الله
4474
13092
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
عربي
سيده حسني
3970144507
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عزت علي
اسما
49497
22994
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عزيزي
زهرا
8249
25378
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -دانشگاه شاهد-تهران
عزيزي تركان پور
طيبه
38136
13720
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
عزيزي معتمد
نغمه
3273
18519
مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عسكري
سارا
7917
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عسكري فر
علي
11810
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عسگري
هانيه
370217187
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
عقبي طلب
مينا
4420466571
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
علافچيان
مهدي
105
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
علوي
زهره السادات
2900
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
علي نژادرمداني
علي
4990081625
19055
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عليقلي نژاد
رشيد
3
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عموعموها
الهام
3950170375
14658
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
غفاري اثار
علي
17858
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
غلامي
مهرداد
4670212672
20034
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
غلامي
حامد
15496589
23005
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فتحي
فاطمه
410408603
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فخرالدين اراني
فرح ناز
292
18519
مجموعه رياضي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فدويان
حسين
480530882
23005
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرحي جهرمي
محمود
2460215649
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرخ فرع
مريم
3673
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فرضي
وحيد
15706311
23005
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرقاني نژاد
محمدرضا
16488563
17015
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
فرهاد
عيدي
8171
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فرهادتوسكي
علي
3920135008
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
فرهادي
نعيمه
12202101
18305
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
فريدن اصفهاني
حانيه
1741523974
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
فضيله
علي
1271292815
11351
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
فغاني اهنگر
حامد
808
22935
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
فلاحي
بهنام
1
13719
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
فياض بخش
عليرضا
19297
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
قادري
فاطمه
500
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
قاسمي
عباسعلي
287
20034
مجموعه مهندسي معماري كشتي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قاسمي تودشكچوئي
الهه
17550351
13813
مجموعه حقوق -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
قاسمي نيا
ارش
5040207026
11351
مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي -دانشگاه شاهد-تهران
قديم ملالو
علي
6180003661
13720
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
قربان نژاد
پيمان
4830007941
23013
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قرباني
محمدرضا
5490
12698
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -اديان -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
قنادها
شبنم
15308618
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
قنبري
فاطمه
37908
22625
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
قهرماني
هانيه
17335604
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
كاظمي
سعيده سادات
10914617
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
كاظمي صفا
حسين
9852
23439
مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
كبودوند
معصومه
3770077687
23470
مجموعه زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهد-تهران
كربلاوي عرب
ايمان
2997
12376
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
كربلايي حسن
سيامك
370780779
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كربلائي زاده بابكي
مينو
13977903
17356
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
كردلو
حميد
4360134215
12567
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشگاه شاهد-تهران
كرماني زاده كوپايي
فاطمه
12654213
16595
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كرمي
پوريا
4550059389
22986
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي
حسن
5810031692
22762
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي
وحيد
682
22994
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي
محمود
1150
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
كريمي
مهدي
2867
22762
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كريمي
علي
440289955
25209
مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما-موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كريمي نژادشام ابادي
ابوالفضل
3040120115
19022
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
كشتگرقاسمي
ريحانه
3660332747
25288
مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي -دانشگاه شاهد-تهران
كلهر
ليلا
1103
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
كميجاني
نجميه
3442
11855
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
كوچكي بادلاني
رضا
2292
23021
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
كياني
عرفان
17032679
19055
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گرشاسبي
محمد
19501
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گل پورلياولي
اكبر
2455
23013
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گل ملكي
رضا
532
15033
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گلبان
محمدرضا
1271325446
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
گنجبر
سعيد
3320027451
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
گودرزي
محمدحسين
4120405702
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
گودرزي
علي
1144
11840
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
لطفي
مرتضي
3
23013
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
لهراسبي نيچكوهي
محمدكاظم
699
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ماندي زاده
زهره
224
17255
مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
ماه گل
اقدس
478
13719
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
متيري انجراوندي
ندا
41994
14149
مجموعه روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
محبوب الكران
مهدي
895
11785
تاريخ -دانشگاه اديان ومذاهب -قم /غيرانتفاعي /
محبوب فلاح كراكويي
فاطمه
18100015
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محبوبي
اميرحسين
33
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محتشمي
مرضيه
16846354
14658
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محرر
فرناز
4270440384
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
محسني
محمد
1849
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محمدخاني
حسين
118651
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
محمدخاني غياثوند
سميرا
4310503845
19530
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
محمدزاده اجور
رضا
4310701612
13720
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
محمدي
علي
3241121941
19055
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي
مرتضي
3651
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
محمدي
مهدي
13872710
22986
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي
علي
12986674
21936
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي
زهرا
6660031571
17934
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
محمدي
عليرضا
6660039562
26201
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمدي
مصطفي
14394340
25932
مجموعه فيزيك -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
محمودي
ستار
3241179885
19022
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
مخبري قمشه
حوريه
17395194
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
مداحي گيوي
فاطمه
2099
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مراد
جواد
480278970
15529
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
مرادي
ابوالفضل
3920375076
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مرادي چوبوقلوئي
فرحناز
166
12145
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
مرادي زعفران
سجاد
69
19182
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
مشكاني
مصطفي
780602404
18991
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مصطفايي
ظريفه
48
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
معتمدي
عباس
1890112887
12453
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
معصومي بالسيني
الهه
16331532
17984
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
معين فرد
رضا
3790168777
13719
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
معيني
صفورا
1271301377
16452
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
معيني
فرهاد
1270411438
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
معيني
مريم
3009
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مقبولي
مرتضي
1520024088
13075
مجموعه علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران
مقدسي
سيدحامد
32778
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
مقصودزاده سروستاني
سهيل
5140045141
21936
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مقصودي
پوريا
12628719
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ملااسدالهي
فرزانه
370141164
18743
زيست شناسي جانوري -دانشگاه شاهد-تهران
ملايي ايولي
مهدي
25
18940
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
ملتجي اصفهاني
مهسا
1271476088
12329
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
ملك زاده
فاطمه
7602
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
ملكي
علي اكبر
3020
22994
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
منتظري باروق
مهدي
2170015124
19530
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
منصوريان
سيده فاطمه
4200210517
12096
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه شاهد-تهران
منيعات
علي
3078
12453
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
مهديان ريزي
حميد
1160200051
22478
مهندسي فناوري اطلاعات /اي تي /-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
موذني
احمد
3752
12186
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -علوم قراني -دانشگاه معارف قران وعترت /ع /-اصفهان /غيرانتفاعي /
موسوي
سودابه
22932
17015
مجموعه فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي اوانكي
سيدعباس
2210181933
19530
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي بلفه تيموري
سيدعلي
15615022
19863
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
موسوي فضيلت
سمانه سادات
480072868
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
موسوي قهفرخي
سيده زهره
4610453800
16452
شيمي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
مينايي مقدم
ساره
4111
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نادري نبي
ميلاد
18435
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
ناصري غياثوند
حميده
59
26091
مجموعه علوم تربيتي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
نايبندي اتشي
مهلا
2980587540
13719
مجموعه حقوق -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
نبي زاده
محمد
1741900522
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نبيوني
زينب
121217
26202
مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نجاري
نازنين
480370567
19055
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نريمان پور
محمد
2080138588
19022
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
نصرتي
خشايار
371526736
25137
مجموعه معماري -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نصيري
محمود
28890
14777
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
نظرحسين صابر
فاطمه
17074304
25360
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نظري
علي
2282010892
11848
مجموعه علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران
نظري
مهدي
16
15062
مجموعه مديريت -دانشگاه شاهد-تهران
نعامي
احمد
1562
10954
مجموعه زبان عربي -دانشگاه اميرالمومنين /ع /-اهواز/غيرانتفاعي /
نفري نوگوراني
ندا
1270311867
17255
مجموعه فيزيك -دانشگاه صنعتي مالك اشتر
نقوي
الهام
1327
25388
مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي -موسسه غيرانتفاعي هنروانديشه اسلامي -قم
نوخيز
محمد
1720126305
19863
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
نوري
محمدرضا
824
18940
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم دريايي امام خميني /ره /-نوشهر
هادي زاده
ابوالفضل
4396
19546
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري
هادي نژادنوكاشتي
فرشته
14324180
15674
مشاوره -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /
هاشم زاده
احسان
922535205
22962
مجموعه مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
همت زاده
اميررضا
4610502666
25934
مجموعه مهندسي مكانيك -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
همتي فر
ايمان
4200163438
19182
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران
وثوقي
مهدي
6360011591
17934
مجموعه رياضي -دانشگاه شاهد-تهران
وشتاني
مريم
17003210
12651
مجموعه الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام -دانشكده اصول الدين /غيرانتفاعي /
ياري مطوري
زهرا
4120497097
19055
مجموعه مهندسي برق -دانشگاه صنعتي مالك اشتر


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.