خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396
خانه دکتری ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1396، به اطلاع مي رساند سؤالات هر يك از رشته هاي امتحاني در سايت قرار داده شده كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

لينك دانلود دفترچه

كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1101 - زبان وادبيات فارسي

دریافت دفترچه

1102 - مجموعه علوم جغرافيايي

دریافت دفترچه

1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دریافت دفترچه

1104 - مجموعه زبان عربي

دریافت دفترچه

1105 - علوم اقتصادي

دریافت دفترچه

1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

دریافت دفترچه

1107 - تاريخ

دریافت دفترچه

1108 - مجموعه علوم اجتماعي

دریافت دفترچه

1109 - زبان هاي باستاني ایران

دریافت دفترچه

1110 - مجموعه زبان شناسي

دریافت دفترچه

1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - علوم قرآنی

دریافت دفترچه

1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق

دریافت دفترچه

1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام

دریافت دفترچه

1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - ادیان

دریافت دفترچه

1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - مخصوص اهل تسنن

دریافت دفترچه

1116 - مجموعه فلسفه

دریافت دفترچه

1117 - مجموعه علوم تربيتي /1

دریافت دفترچه

1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي

دریافت دفترچه

1120 - مجموعه زبان فرانسه

دریافت دفترچه

1121 - مجموعه زبان انگليسي

دریافت دفترچه

1122 - مجموعه زبان روسي

دریافت دفترچه

1124 - مجموعه زبان الماني

دریافت دفترچه

1125 - مجموعه مديريت جهانگردي

دریافت دفترچه

1126 - مجموعه حقوق

دریافت دفترچه

1127 - ايرانشناسي

دریافت دفترچه

1129 - زبان وادبيات اردو

دریافت دفترچه

1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

دریافت دفترچه

1131 - مجموعه مطالعات جهان

دریافت دفترچه

1132 - باستان شناسي

دریافت دفترچه

1133 - مجموعه روانشناسي

دریافت دفترچه

1134 - مجموعه حسابداري

دریافت دفترچه

1137 - مطالعات زنان

دریافت دفترچه

1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

دریافت دفترچه

1139 - مددكاري اجتماعي

دریافت دفترچه

1142 - مجموعه مديريت

دریافت دفترچه

1143-مشاوره

دریافت دفترچه

1144-مدیریت دریایی

دریافت دفترچه

1145-مجموعه امور فرهنگی

دریافت دفترچه

1146 - مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری

دریافت دفترچه

1148- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )

دریافت دفترچه

1152 -مدرسي معارف اسلامي

دریافت دفترچه

1153-مدیریت اطلاعاتی

دریافت دفترچه

1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك

دریافت دفترچه

1155 - اطلاعات استراتژيك

دریافت دفترچه

1156 - اماد

دریافت دفترچه

1157 - مديريت بحران

دریافت دفترچه

1201 - علوم زمين

دریافت دفترچه

1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شيمي

دریافت دفترچه

1204 - مجموعه فيزيك

دریافت دفترچه

1205 - مجموعه فوتونيك

دریافت دفترچه

1205-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)

دریافت دفترچه

1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي

دریافت دفترچه

1207 - آمار

دریافت دفترچه

1208 - مجموعه ریاضی

دریافت دفترچه

1209 - مجموعه علوم كامپيوتر

دریافت دفترچه

1213 - زيست شناسي گياهي

دریافت دفترچه

1214 - زيست شناسي علوم جانوري

دریافت دفترچه

1215 - مجموعه محيطزيست

دریافت دفترچه

1216 - زيست شناسي دريا

دریافت دفترچه

1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی

دریافت دفترچه

1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم

دریافت دفترچه

1219 - علوم شناختي

دریافت دفترچه

1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی

دریافت دفترچه

1251 - مجموعه مهندسي برق

دریافت دفترچه

1253 - مجموعه مهندسي نفت

دریافت دفترچه

1255 - مجموعه مهندسي پليمر

دریافت دفترچه

1256 - مهندسي معماري كشتي

دریافت دفترچه

1257 -مجموعه مهندسي شيمي

دریافت دفترچه

1259 - مهندسي صنايع

دریافت دفترچه

1262 - مهندسی درسوانح طبيعي

دریافت دفترچه

1263 - مهندسي عمران نقشه برداري

دریافت دفترچه

1264 - مجموعه مهندسي عمران

دریافت دفترچه

1267 - مجموعه مهندسي مكانيك

دریافت دفترچه

1268 - مجموعه مهندسي معدن

دریافت دفترچه

1272 - مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی

دریافت دفترچه

1273 - نانوفناوري -نانومواد

دریافت دفترچه

1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه شماره 1

دریافت دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر

دریافت دفترچه

1279 - مجموعه مهندسي هوافضا

دریافت دفترچه

1283 - مهندسي نساجي

دریافت دفترچه

1285 - مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی

دریافت دفترچه

1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

دریافت دفترچه

1287 - مهندسي طراحي محيطزيست

دریافت دفترچه

1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

دریافت دفترچه

1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني

دریافت دفترچه

1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست

دریافت دفترچه

1294 - مجموعه ايمني صنعتي

دریافت دفترچه

1301 - مجموعه مرتع و آبخيزداري

دریافت دفترچه

1302 - علوم و مهندسي آب

دریافت دفترچه

1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات

دریافت دفترچه

1304 - اقتصادكشاورزي

دریافت دفترچه

1305 - علوم و مهندسی باغبانی

دریافت دفترچه

1306 - ترويج وآموزش كشاورزي

دریافت دفترچه

1307 - علوم و مهندسي جنگل

دریافت دفترچه

1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک

دریافت دفترچه

1309 - مجموعه علوم دام وطيور

دریافت دفترچه

1311 - علوم و مهندسي شيلات

دریافت دفترچه

1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

دریافت دفترچه

1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي

دریافت دفترچه

1314 -حشره شناسي كشاورزي

دریافت دفترچه

1315 - بيماري شناسي گياهي

دریافت دفترچه

1317 - علوم و مهندسي محيط زيست

دریافت دفترچه

1319 -مهندسي مكانيك بيوسيستم

دریافت دفترچه

1321 - مدیریت و کنترل بيابان

دریافت دفترچه

1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

دریافت دفترچه

1323 - اکوهیدرولوژی

دریافت دفترچه

1324 - بيوتكنولوژي دركشاورزي

دریافت دفترچه

1325 - توسعه روستايي

دریافت دفترچه

1326 - شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

دریافت دفترچه

1327 - مديريت كشاورزي

دریافت دفترچه

1328 - مهندسي فضاي سبز

دریافت دفترچه

1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

دریافت دفترچه

1351 - طراحي شهري

دریافت دفترچه

1352 - مجموعه معماري

دریافت دفترچه

1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

دریافت دفترچه

1356 - نمايش عروسكي

دریافت دفترچه

1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

دریافت دفترچه

1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

دریافت دفترچه

1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

دریافت دفترچه

1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي

دریافت دفترچه

1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

دریافت دفترچه

1362 - طراحي صنعتي

دریافت دفترچه

1363 - فرش

دریافت دفترچه

1364 - طراحي پارچه ولباس

دریافت دفترچه

1501 - انگل شناسي دامپزشكي

دریافت دفترچه

1502 - فيزيولوژي دامپزشكي

دریافت دفترچه

1503- قارچ شناسی دامپزشکی

دریافت دفترچه

1504 - بافت شناسي دامپزشكي

دریافت دفترچه

1505 - باكتري شناسي دامپزشكي

دریافت دفترچه

1506 - ايمني شناسي دامپزشكي

دریافت دفترچه

1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

دریافت دفترچه

1509 - بيوشيمي باليني

دریافت دفترچه

زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه

دریافت دفترچه

زبان فرانسه - مجموعه زبان شناسی

دریافت دفترچه

زبان فرانسه- مجموعه حقوق
به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.