خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت بهداشت » اعلام نتایج آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮاردادي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم پزشکی
نتایج اولیه آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮاردادي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم پزشکی اعلام شد.

بدینوﺳﻴﻠﻪ به اﻃﻼع آن دﺳته از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ که در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮاردادي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 24 / 7 / 99 ﺷﺮکت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ می رﺳﺎﻧﺪ که ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳت ﻣﺮکز سنجش آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ : www.sanjeshp.ir ﻗﺮرا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻟﺬا داوﻃﻠﺒان ﻫﺮیک از دﺳﺘﮕاهای ﻣﺬﻛﻮر پس از درﻳﺎفت ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن درﺻﻮرﺗﻲ که ﺑﺮاﺳاس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﺟﺰء ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك ﺑاﺷﻨﺪ باید برای اﻗﺪاﻣﺎت بعدی ﺑﻪ آدرس ﺳﺎیت اﻳﻨﺘﺮﻧتی دﺳﺘﮕاه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاجعه و ﺑﺮاﺳاس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳایت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳند.

توجه: ﺑه اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻞ داراي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻏﻞ آﮔﻬﻲ ﻣﺸخص ﺷﺪه اﻧﺪ (ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﮕﻬﺒان) ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ پس از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك ، واجدین ﺷﺮاﻳﻂ برای اﻃﻼع از ﺗﺎرﻳﺦ شرکت در ﻣﺼﺎﺣبه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧتی دﺳﺘﮕاه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳند.


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.