خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت بهداشت » راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 دانشگاه علوم پزشکی مجازی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح 1 تا 3 و کارشناسی ارشد راه اندازی کرد.

شیوه نامه ارائه دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی در مراحل گواهینامه سطح 1 تا 3 و کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی با هدف اولیه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، و در نهایت، بهبود عملکرد آموزشی دانشگاه ها تدوین شده است. شرط ورود به این دوره، عضویت هیات علمی است.
 
به دلیل ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه های مختلف و به منظور تسهیل شرکت ایشان در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و بهره برداري بيشتر از فرصت ها و تجربه های یادگیری و توانمندی مدرسین آموزش پزشکی کشور، و نیز پیرو تصویب آئین نامه تعدیل برنامه درسی و آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی برای تسهیل و گسترش توانمندسازی اعضای هیات علمیدر جلسه 20/10/1394 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری هیأت ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی اقدام به ارائه رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی برای اعضا هیات علمی سراسر کشور کرد. 

این برنامه به طور مشترک توسط هشت گروه آموزش پزشکی فعال در کشور ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که در ارائه این رشته تعامل بین استاد و دانشجو و حفظ کیفیت در اولویت قرار دارد و تعداد فراگیرانی که در هر درس از هر مدرس آموزش می بینند محدود است.

اهم مواد این شیوه نامه به شرح زیر است: 
ماده1: اعضای هیات علمی رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و تعهدات خدمتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، و اعضای هیات علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بدون هیچگونه شرط سنی می توانند در این دوره ثبت نام نمایند.

ماده 2: تمامی فرایند ثبت نام، پذیرش و فراغت از تحصیل فراگیراز طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی صورت می گیرد.

ماده 3: متقاضیان می توانند برای طی دروس دوره کارشناسی ارشد به عنوان داوطلب آزاد و در قالب تک درس یا ترمی ثبت نام نمایند. در صورت موفقیت در طی این دروس و دریافت گواهی طی درس، نمرات آن پس از ثبت نام در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، قابل احتساب در دوره مذکور خواهد بود.

ماده 4: فراگیران این رشته می توانند دروس مربوطه را با هر یک از مدرسین معرفی شده از دانشگاه ها و گروه های آموزش مختلف بگذرانند، به طوریکه پس از گذراندن موفق دوره بر اساس هر سطح، دانشگاه علوم پزشکی مجازی نسبت به صدور گواهی، دیپلم و یا مدرک کارشناسی ارشد اقدام خواهد نمود.

ماده5: دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دروس این دوره را به صورت بلوک های مستقل و در قالب سه دوره گواهینامه سطح 1، سطح 2،‌و سطح 3 سازماندهی و ارانه خواهند کرد و اعضای هیات علمی داوطلب، قبل از ثبت نام به عنوان دانشجوی دوره ارشد، می توانند به عنوان داوطلب آزاد، دروس گواهینامه سطوح 1 تا 3 را بگذرانند و در صورت طی موفق این دروس، در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ثبت نام نموده و دروس گذرانده نیز در کارنامه ایشان به عنوان دانشجو منظور شود.

تبصره: استراتژیهای آموزشی، شیوه ارائه دروس (بصورت آموزش کامل مجازی و یا بصورت آموزش ترکیبی) و شیوه ارزیابی فراگیران، بر اساس مدرسین مختلف هر واحد درسی می توانند متعدد باشد و متقاضیان بسته به شرایط خود مختار به انتخاب درس و مدرس مربوطه می باشند.

ماده 6: دپارتمان آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی با مشارکت اعضای هیات علمی دارای مدرک آموزش پزشکی و یا دارای توانمندی در حوزه آموزش پزشکی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل می گردد.

ماده 7: گروه های آموزش پزشکی هشتگانه مجری برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی که شامل گروه های آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، ایران، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان و مشهد هستند، مدرسین هر درس را به دانشگاه علوم پزشکی مجازی معرفی می کنند به صورتیکه افراد معرفی شده به عنوان عضو هیات علمی وابسته در گروه آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی فعالیت می کنند.

تبصره: ارائه دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی منافاتی با برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه ها که رأسا اقدام به ارائه آن می کنند و یا برنامه های توانمند سازی اعضا هیات علمی دانشگاه ها ندارد.

ماده 8: اعضای هیات علمی توانمند و مشتاق شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی غیر مجری دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی هم می توانند با هماهنگی دپارتمان آموزش پزشکی مجازی تک درس ها و عناوین اشاره شده در کوریکولوم مربوطه را طراحی ، تدوین و از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای متقاضیان ارائه دهند.

ماده 9: تمام گروه های آموزش پزشکی هشتگانه مجری برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مجازی موظف به پوشش حداقل تمام واحد های درسی بر اساس سطوح تعریف شده (سطح 1، سطح2، سطح3 و سطح پژوهشی) و نیز کوریکولوم ارشد آموزش پزشکی می باشند.

تبصره 1: پوشش هم زمان یک عنوان درسی در چند گروه آموزشی در دانشگاه ها بلامانع بوده بلکه ارائه هم زمان آنها مورد تاکید می باشد. یعنی هر دانشگاه یک سری درس را بعنوان پایه برای ارائه در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تقبل می کند.

تبصره2: در صورتی که این دروس توسط گروه های مختلف ارائه شده و هم پوشانی داشته باشند فراگیر به اقتضای خود یکی را انتخاب می کند.

تبصره 3: اگر به هر نحوی واحد درسی بدون مدرس بماند گروه آموزش پزشکی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی نسبت به انتخاب مدرس اقدام خواهد کرد.

ماده 10: دانشگاه علوم پزشکی مجازی از طریق عقد تفاهم نامه موردی با گروههای آموزش پزشکی هشتگانه مجری برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و یا اعضا هیات علمی توانمند و مشتاق شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی غیر مجری دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از طریق گروه آموزش پزشکی مجازی نسبت به تعیین مدرسان مسئول هر درس اقدام می نماید.

ماده 11: بر اساس تقسیم بندی انجام شده دانشگاه ها به مناطق آمایشی دهگانه، هر دانشگاه منطقه آمایشی موظف است نسبت به هماهنگی برای استفاده از توان مدرسین آن منطقه آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام نماید.

ماده 12: ثبت نام اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در این برنامه رایگان خواهد بود و دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با گروه های آموزشی و مدرسین مربوطه و از طریق معاونت آموزشی وزارت متبوع نسبت به پرداخت حق الزحمه مدرسان، یا اعلام معادل سازی واحد های ایشان و یا سایر مکانیزم های انگیزشی برای مدرسین دوره اقدام خواهد نمود. 

ماده 13: انتخاب "تک درس استاد" مربوطه برای اعضای هیات علمی متقاضی گذراندن دوره بر اساس ظرفیت اعلام شده و اولویت انتخابی می باشد.که در این شیوه فراگیر فقط از طریق سامانه های دانشگاه علوم پزشکی مجازی (سما و LMS) نسبت به انتخاب واحد و گذراندن دروس اقدام خواهد نمود.

ماده14: در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از ظرفیت اعلام شده برای انتخاب تک درس ها باشد، گروه آموزشی می توانند با هماهنگی گروه آموزش پزشکی مجازی نسبت به افزایش ظرفیت و یا جایدهی متقاضیان در فهرست انتظار برای ترم آتی اقدام کنند.

ماده 15: در صورتی که فراگیر تمامی واحد ها موظفی را بر اساس سطح بندی انجام شده با موفقیت طی نماید می تواند نسبت به انتخاب اساتید راهنما و مشاور و نیز محل گذراندن پایان نامه پژوهشی خود (که بصورت یکی از دو شکل: پایان نامه مرسوم دوره های کارشناسی ارشد و یا گزارش انجام یک پروژه مصوب اقدام پژوهی در محل کار عضو هیات علمی می باشد)در دانشگاه های مختلف اقدام نماید.

ماده 16: فرایند انتخاب و گذراندن پایان نامه پژوهشی به این صورت است که پس از انتخاب موضوع، فرمت (پایان نامه مرسوم دوره ی کارشناسی ارشد و یا انجام یک پروژه اقدام پژوهی) و اساتید راهنما و مشاور در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، موضوع توسط فراگیر اعلام و سپس گروه آموزش پزشکی مجازی نسبت به اعلام موارد برای گذراندن پایان نامه در دانشگاه انتخابی اقدام خواهد نمود.

ماده 17: در صورتی که فراگیران هر یک از سطوح را بر اساس کوریکولوم اعلامی با موفقیت بگذرانند، بر اساس تایید دانشگاه علوم پزشکی مجازی می توانند از مزایای تشویقی آن سطح بهره مند گردند.

تبصره 1: گواهی طی دوره سطح یک توسط هیات علمی می تواند بعنوان دوره معادل و جایگزین برنامه های توانمند سازی دانشگاه ها باشد.

تبصره 2: بهره مندی از مزایای تشویقی طی هر یک از مراحل این برنامه بر اساس: آئین نامه مصوب دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مصوبات هیأت ممیزه مرکزی و نیز مصوبات اختصاصی دانشگاه ها خواهد بود.

ماده18: در صورت ثبت نام قطعی فراگیران از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی و گذراندن با موفقیت تمامی واحدهای درسی دوره گواهینامه سطح 1 تا 3 و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مدرک ایشان رأسا توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی صادر خواهد شد.

این شیوه نامه در 18 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1394/11/27 مورد تصویب هیات ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی قرار گرفت. 

تذکر مهم:
ثبت نام دوره از تاریخ 1395/1/16 تا 1395/2/15 به مدت یکماه و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می گیرد.


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود