خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » سوالات آزمون دکتری سال 93
 

دانلود سوالات آزمون دکتری سال 93 + کلید سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ علوم‌ انساني

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2100 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی  کليد سوالات
2101 مجموعه‌ جغرافیای سیاسی کليد سوالات
2102 مجموعه‌ جغرافیا و برنامه ریزی شهری کليد سوالات
2103 مجموعه‌ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کليد سوالات
2104 مجموعه‌ ژئومورفولوژی کليد سوالات
2105 مجموعه آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) کليد سوالات
2106 مجموعه‌ علوم اقتصادی کليد سوالات
2107 مجموعه‌ تاریخ اسلام کليد سوالات
2108 مجموعه‌ تاریخ ایران اسلامی کليد سوالات
2109 مجموعه‌ تاریخ ایران قبل از اسلام کليد سوالات
2110 مجموعه‌ علوم اجتماعی کليد سوالات
2111 مجموعه‌ علوم اجتماعی - جمعیت شناسی کليد سوالات
2113 مـجموعـه‌ حقوق عمومی کليد سوالات
2114 مـجموعـه‌ حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کليد سوالات
2115  مجموعه حقوق بین الملل عمومی کليد سوالات
2116 مجموعه‌ حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی کليد سوالات
2117 مجمـوعـه علوم سیاسی کليد سوالات
2118 مجمـوعـه مدیریت کليد سوالات
2119 مجموعه‌ حسابداری کليد سوالات
2120 مجموعه‌ علم اطلاعات و دانش شناسی کليد سوالات
2121 مجموعه فلسفه کليد سوالات
2122 مجموعه فلسفه تعلیم و تربیت کليد سوالات
2123 مجموعه‌ برنامه ریزی درسی کليد سوالات
2124 مجموعه مديريت آموزشی کليد سوالات
2125 مجموعه‌ روان شناسی تربیتی کليد سوالات
2126 مجموعه تکنولوژی آموزشی کليد سوالات
2127 مجموعه آموزش عالی کليد سوالات
2128 مجموعـه ‌‌روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی کليد سوالات
2130 مجموعه مشاوره و راهنمایی کليد سوالات
2131 مجموعه‌ علوم ارتباطات کليد سوالات
2132 مجموعه‌ سنجش و اندازه گیری کليد سوالات
2133 مجموعه روان شناسی کليد سوالات
2134 مجموعه باستان شناسی ‌ کليد سوالات
2135 مجموعه محیط زیست - برنامه ریزی کليد سوالات
2136 مجموعه کارآفرینی کليد سوالات
2137 مجموعه‌ آینده پژوهی کليد سوالات
2138 مجموعه الهیات - علوم قرآن و حدیث کليد سوالات
2139 مجموعه الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی کليد سوالات
2140 مجموعه الهیات - ادیان و عرفان کليد سوالات
2141 مجموعه الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کليد سوالات
2143 مجموعه کلام کليد سوالات
2144 مجموعه فقه شافعی کليد سوالات
2145 مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کليد سوالات
2146 مجموعه حقوق نفت و گاز کليد سوالات
2147 مجموعه اقتصاد نفت و گاز کليد سوالات
2148 مجموعه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی کليد سوالات
2149 مجموعه مالی کليد سوالات
2150 مجموعه مطالعات زنان کليد سوالات
2151 مجموعه مدرسی معارف اسلامی کليد سوالات
2152 مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی کليد سوالات
2153 مجموعه تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی کليد سوالات
2154 مجموعه تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی کليد سوالات
2155 مجموعه تربیت بدنی - رفتار حرکتی کليد سوالات
2156 مجموعه تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ مهندسی

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2300 مجموعه‌ آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات
2301 مجموعه ‌مهندسي‌ برق - الکترونیک کليد سوالات
2302 ‌مجموعه مهندسي برق - مخابرات (میدان) کليد سوالات
2303 ‌مجموعه مهندسي برق - مخابرات (سیستم) کليد سوالات
2304 مجموعه‌ مهندسی برق - قدرت کليد سوالات
2305 مجموعه مهندسي‌ برق - کنترل کليد سوالات
2306 مجموعه مهندسی برق - زمینه هوش ماشین و رباتیک کليد سوالات
2307 مجموعه مهندسی عمران - سازه کليد سوالات
2308 مجموعه مهندسی عمران - مهندسی زلزله کليد سوالات
2309 مجموعه مهندسی عمران - ژئوتکنیک کليد سوالات
2310 مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کليد سوالات
2311 مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری کليد سوالات
2312 مجموعه مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی کليد سوالات
2313 مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کليد سوالات
2314 مجموعه مهندسی عمران - حمل و نقل کليد سوالات
2315 مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کليد سوالات
2316 مجموعه مهندسی عمران -  مهندسی محیط زیست کليد سوالات
2317 مجموعه مهندسی نقشه برداری- ژئودزی کليد سوالات
2318 مجموعه مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری کليد سوالات
2319 مجموعه مهندسی نقشه برداری- سنجش از دور کليد سوالات
2320 مجموعه مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) کليد سوالات
2321 مجموعه مهندسی  مکانیک - ساخت و تولید کليد سوالات
2322 مجموعه مهندسی  مکانیک - طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات کليد سوالات
2323 مجموعه مهندسی  مکانیک - طراحی کاربردی زمینه های دینامیک، کنترل و ارتعاشات کليد سوالات
2324 مجموعه مهندسی  مکانیک - تبدیل انرژی کليد سوالات
2325 مجموعه مهندسی  مکانیک (مهندسی خودرو، سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) کليد سوالات
2326 مجموعه مهندسی  مکانیک (مهندسی خودرو، قوای محرکه) کليد سوالات
2327 مجموعه مهندسی  مکانیک (مهندسی خودرو، سازه و بدنه) کليد سوالات
2328 مجموعه مهندسی  مکانیک - مهندسی پزشکی (بیومکانیک) کليد سوالات
2329 مجموعه مهندسی  مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) کليد سوالات
2330 مجموعه مهندسی  دریا کليد سوالات
2331 مجموعه مهندسی  هوا - فضا (آئرودینامیک) کليد سوالات
2332 مجموعه مهندسی  هوا - فضا (جلو برنگی زمینه پیشرانش) کليد سوالات
2333 مجموعه مهندسی  هوا - فضا (سازه های هوایی) کليد سوالات
2334 مجموعه مهندسی  هوا - فضا (مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره) کليد سوالات
2335 مجموعه مهندسی معدن - اکتشاف کليد سوالات
2336 مجموعه مهندسی معدن - استخراج کليد سوالات
2337 مجموعه مهندسی معدن -  فرآوری مواد معدنی کليد سوالات
2338 مجموعه مهندسی معدن - مکانیک سنگ کليد سوالات
2339 مجموعه مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر کليد سوالات
2341 مجموعه مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر، صنایع رنگ کليد سوالات
2343 مجموعه مهندسی محیط زیست - منابع آب کليد سوالات
2344 مجموعه مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب کليد سوالات
2345 مجموعه مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد کليد سوالات
2346 مجموعه مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا کليد سوالات
2347 مجموعه مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کليد سوالات
2348 مجموعه مهندسی پزشکی - بیومکانیک کليد سوالات
2349 مجموعه مهندسی پزشکی - بیومتریال کليد سوالات
2350 مجموعه مهندسی صنایع کليد سوالات
2353 مجموعه مهندسی نفت - مخازن کليد سوالات
2354 مجموعه مهندسی کامپیوتر- مهندسی نرم افزار، الگوریتم و محاسبات کليد سوالات
2355 مجموعه مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار کليد سوالات
2356 مجموعه مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی کليد سوالات
2359 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کليد سوالات
2360 مجموعه مهندسی شیمی - کلیه گرایش ها کليد سوالات
2361 مجموعه مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر کليد سوالات
2362 مجموعه مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی - محیط زیست) کليد سوالات
2363 مجموعه علوم و فناوری نانو - نانومواد کليد سوالات
2364 مجموعه مهندسی  فناوری نانو - نانوالکترونیک کليد سوالات
2365 مجموعه مهندسی هسته ای (شکافت - کاربرد پرتوها) کليد سوالات
2366 مجموعه مهندسی هسته ای (شکافت - راکتور - چرخه سوخت) کليد سوالات
2367 مجموعه مهندسی هسته ای (شکافت - پرتوپزشکی) کليد سوالات
2369 مجموعه مهندسی هسته ای - گداخت کليد سوالات
2370 مجموعه مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کليد سوالات
2371 مجموعه مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کليد سوالات
2372 مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کليد سوالات
2373 مجموعه مهندسی سیستم های انرژی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ علوم پایه

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2200 مجموعه‌ آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات1
کليد سوالات2
کليد سوالات3
کليد سوالات4
2201 مجموعه زمین شناسی - ‌‌ فسیل شناسی و چینه شناسی کليد سوالات
2202 مجموعه‌ زمین شناسی - زمین شناسی نفت کليد سوالات
2203 مجموعه زمین شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی) کليد سوالات
2204 مجموعه زمین شناسی - آب شناسی کليد سوالات
2205 مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی کليد سوالات
2206 مجموعه زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی کليد سوالات
2208 مجموعه‌ زمین شناسی - پترولوژی کليد سوالات
2209 مجموعه‌ زمین شناسی -  زمین شناسی اقتصادی کليد سوالات
2210 مجموعه زمین شناسي - تکتونیک کليد سوالات
2211 مجموعه شیمی فیزیک کليد سوالات
2212 مجموعه شیمی آلی کليد سوالات
2213 مجموعه شیمی تجزیه کليد سوالات
2214 مجموعه شیمی معدنی کليد سوالات
2215 مجموعه شیمی کاربردی کليد سوالات
2218 مجموعه شیمی - فیتوشیمی کليد سوالات
2219 مجموعه هواشناسی کليد سوالات
2220 مجموعه زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی کليد سوالات
2221 مجموعه زیست شناسی (سیستماتیک گیاهی، بوم شناسی گیاهی(اکولوژی گیاهی)) کليد سوالات
2222 مجموعه زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی کليد سوالات
2223 مجموعه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری کليد سوالات
2224 مجموعه علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری کليد سوالات
2225 مجموعه علوم جانوری - تکوینی کليد سوالات
2226 مجموعه زیست شناسی - سلولی و ملکولی کليد سوالات
2227 مجموعه بیوشیمی کليد سوالات
2228 مجموعه زیست شناسی - ژنتیک مولکولی کليد سوالات
2229 مجموعه زیست شناسی - میکروبیولوژی کليد سوالات
2230 مجموعه بیوفیزیک کليد سوالات
2231 مجموعه زیست فناوری میکروبی کليد سوالات
2232 مجموعه آمار (کلیه گرایش ها) کليد سوالات
2233 مجموعه ریاضی - جبر، آنالیز، هندسه(توپولوژی) کليد سوالات
2234 مجموعه ریاضی کابردی کليد سوالات
2235 مجموعه فیزیک دریا کليد سوالات
2236 مجموعه جانوران دریا - بوم شناسی دریا کليد سوالات
2237 مجموعه نانوفتونیک، نانو ساختارها کليد سوالات
2238 مجموعه فیزیک کليد سوالات
2239 مجموعه فوتونیک کليد سوالات
2240 مجموعه ژئوفیزیک - لرزه شناسی کليد سوالات
2241 مجموعه ژئوفیزیک - زلزله شناسی کليد سوالات
2242 مجموعه ژئوفیزیک - الکترومغناطیس کليد سوالات
2243 مجموعه ژئوفیزیک - گرانی سنجی کليد سوالات
2244 مجموعه نانوشیمی کليد سوالات
2245 مجموعه ریز زیست فناوری(نانوبیوتکنولوژی) کليد سوالات
2246 مجموعه بیوانفورماتیک کليد سوالات
2247 مجموعه علوم کامپیوتر کليد سوالات
2248 مجموعه علوم شناختی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2400 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات
2401 مجموعه محیط زیست - آلودگی های محیط زیست کليد سوالات
2402 مجموعه محیط زیست - تنوع زیستی کليد سوالات
2403 مجموعه محیط زیست - آمایش محیط زیست کليد سوالات
2404 مجموعه مکانیک بیوسیستم کليد سوالات
2405 مجموعه مکانیزاسیون کشاورزی کليد سوالات
2406 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (سبزیکاری - فیزیولوژی و اصلاح سبزی) کليد سوالات
2407 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه) کليد سوالات
2408 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (گیاهان زینتی) کليد سوالات
2409 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (گیاهان دارویی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای) کليد سوالات
2411 مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز (بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی) کليد سوالات
2412 مجموعه علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی موادغذایی کليد سوالات
2413 مجموعه علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی ) کليد سوالات
2414 مجموعه علوم و صنایع غذایی -  شیمی مواد غذایی کليد سوالات
2415 مجموعه علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی کليد سوالات
2416 مجموعه اقتصاد کشاورزی کليد سوالات
2418 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - فرآورده های چند سازه چوب کليد سوالات
2419 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب - صنایع خمیر و کاغذ کليد سوالات
2420 مجموعه علوم خاک - بیولوژی و تکنولوژی خاک کليد سوالات
2421 مجموعه علوم خاک - فیزیک و حفاظت خاک کليد سوالات
2422 مجموعه علوم خاک - پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک کليد سوالات
2423 مجموعه علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک کليد سوالات
2424 مجموعه علوم دامی - فیزیولوژی دام کليد سوالات
2425 مجموعه علوم دامی - تغذیه دام کليد سوالات
2426 مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد دام کليد سوالات
2427 مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی کليد سوالات
2428 مجموعه علوم و مهندسی آب - سازه های آبی کليد سوالات
2429 مجموعه علوم و مهندسی آب - مهندسی منابع آب کليد سوالات
2430 هواشناسی کشاورزی کليد سوالات
2431 مجموعه زراعت - اصلاح نباتات (اصلاح نباتات(بیومتری)، اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی )) کليد سوالات
2432 مجموعه زراعت - اصلاح نباتات (زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)) کليد سوالات
2434 مجموعه زراعت - اصلاح نباتات (علوم علف های هرز) کليد سوالات
2435 مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی کليد سوالات
2436 مجموعه زراعت - اصلاح نباتات (بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)) کليد سوالات
2437 مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (ترویج کشاورزی - آموزش کشاورزی) کليد سوالات
2438 مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی (توسعه کشاورزی) کليد سوالات
2439 مجموعه حشره شناسی کشاورزی کليد سوالات
2440 مجموعه بیماری شناسی گیاهی کليد سوالات
2441 مجموعه  علوم جنگل (مسائل اقتصادی -  اجتماعی جنگل، جنگل داری) کليد سوالات
2442 مجموعه  علوم جنگل  - مهندسی جنگل کليد سوالات
2443 مجموعه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کليد سوالات
2444 مجموعه شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان کليد سوالات
2445 مجموعه شیلات - عمل آوری فرآورده های شیلاتی کليد سوالات
2448 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (علوم مرتع ) کليد سوالات
2449 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (بیابان زدایی) کليد سوالات
2450 مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی (آبخیزداری(علوم و مهندسی آبخیزداری)) کليد سوالات
2451 مجموعه کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی) کليد سوالات
2452 مجموعه علوم طیور کليد سوالات
2453 مجموعه چوب شناسی و صنایع چوب(بیولوژی و آناتومی چوب) کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ هنر

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2500 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات
2501 مجموعه مدیریت پروژه و ساخت کليد سوالات
2502 مجموعه معماری کليد سوالات
2503 مجموعه شهرسازی کليد سوالات
2504 مجموعه پژوهش هنر، تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر کليد سوالات
2505 مجموعه مرمت - مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی کليد سوالات
2506 مجموعه مرمت - مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ علوم پزشکی

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2800 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات1
کليد سوالات2
کليد سوالات3
کليد سوالات4
کليد سوالات5
کليد سوالات6
2801 مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ فارسی کليد سوالات
2802 مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ عرب کليد سوالات
2803 مجموعه‌ آموزش زبان فرانسه کليد سوالات
2804 مجموعه‌ ادبیات فرانسه کليد سوالات
2805 مجموعه آموزش زبان روسی کليد سوالات
2806 مجموعه آموزش زبان آلمانی کليد سوالات
2807 مجموعه آموزش زبان انگلیسی کليد سوالات
2808 مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی کليد سوالات
2809 مجموعه زبان انگلیسی - ترجمه کليد سوالات
2810 مجموعه زبان شناسی همگانی کليد سوالات
2811 مجموعه فرهنگ و زبان های باستانی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌ علوم پزشکی

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2600 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات
2601 مجموعه آمار زیستی کليد سوالات
2602 مجموعه آموزش بهداشت کليد سوالات
2603 مجموعه انگل شناسی پزشکی کليد سوالات
2604 مجموعه ایمنی شناسی پزشکی کليد سوالات
2605 مجموعه بیوشیمی بالینی کليد سوالات
2606 مجموعه ژنتیک پزشکی کليد سوالات
2608 مجموعه فیزیولوژی کليد سوالات
2609 مجموعه فیزیک پزشکی کليد سوالات
2610 مجموعه ویروس شناسی پزشکی کليد سوالات
2612 مجموعه زیست فناوری پزشکی کليد سوالات
2613 مجموعه بهداشت حرفه ای کليد سوالات
2614 مجموعه علوم تشریحی کليد سوالات
2615 مجموعه پرستاری کليد سوالات
2616 مجموعه بهداشت محیط کليد سوالات
2617 مجموعه باکتری شناسی پزشکی کليد سوالات
2618 مجموعه هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون کليد سوالات
2619 مجموعه قارچ شناسی پزشکی کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ دکترای تخصصی گروه‌  دامپزشکی

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
2700 مجموعه آزمون استعداد تحصیلی کليد سوالات
2701 مجموعه جراحی دامپزشکی کليد سوالات
2702 مجموعه مامائی و بیماری های تولید مثل دام کليد سوالات
2703 مجموعه بیماری های داخلی دام های کوچک کليد سوالات
2704 مجموعه بیماری های داخلی دام های بزرگ کليد سوالات
2705 مجموعه رادیولوژی دامپزشکی کليد سوالات
2706 مجموعه کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی کليد سوالات
2707 مجموعه پاتولوژی دامپزشکی کليد سوالات
2708 مجموعه بهداشت و بیماری های طیور کليد سوالات
2709 مجموعه بیوشیمی کليد سوالات
2710 مجموعه بهداشت آبزیان کليد سوالات
2711 مجموعه بهداشت مواد غذایی کليد سوالات
2714 مجموعه انگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
2715 مجموعه باکتری شناسی کليد سوالات
2716 مجموعه ویروس شناسی کليد سوالات
2718 مجموعه ایمنی شناسی کليد سوالات
2719 مجموعه بیوتکنولوژی (زیست فناوری) کليد سوالات
2722 مجموعه فارماکولوژی دامپزشکی کليد سوالات
2723 مجموعه فیزیولوژی کليد سوالات
2724 مجموعه آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی کليد سوالات
2725 مجموعه بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی کليد سوالات


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود