خانه دکتری » اخبار کارشناسی ارشد وزارت علوم » سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 93
 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 93 + کلید سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1101 سوالات ارشد زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ کليد سوالات
1102 سوالات ارشد‌ علوم‌ جغرافيايي کليد سوالات
1103 سوالات ارشد‌ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کليد سوالات
1104 سوالات ارشد زبان‌ عربي کليد سوالات
1105 سوالات ارشد‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات
1106 سوالات ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات
1107 سوالات ارشد‌ تاريخ کليد سوالات
1108 سوالات ارشد‌ علوم‌ اجتماعي کليد سوالات
1109 سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان هاي‌ باستاني‌ کليد سوالات
1110 سوالات ارشد‌ زبان‌شناسي کليد سوالات
1111 سوالات ارشد الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حديث‌ کليد سوالات
1112 سوالات ارشد الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات
1113 سوالات ارشد الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات
1114 سوالات ارشد ‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي - ادیان و عرفان کليد سوالات
1115 سوالات ارشد ‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي(فقه شافعی) کليد سوالات
1116 سوالات ارشد فلسفه‌ کليد سوالات
1117 سوالات ارشد‌ علوم‌ تربيتي 1‌ کليد سوالات
1118 سوالات ارشد علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات
1119 سوالات ارشد علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات
1120 سوالات ارشد‌ زبان‌ فرانسه کليد سوالات
1121 سوالات ارشد‌ زبان‌ انگليسي کليد سوالات
1122 سوالات ارشد زبان‌ روسي‌ کليد سوالات
1123 سوالات ارشد علوم تربيتي 3 کليد سوالات
1124 سوالات ارشد‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات
1125 سوالات ارشد مديريت جهـانگردي کليد سوالات
1126 سوالات ارشد‌ حقوق‌ کليد سوالات
1127 سوالات ارشد ايرانشناسي کليد سوالات
1129 سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کليد سوالات
1130 سوالات ارشد ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل کليد سوالات
1131 سوالات ارشد مطالعات جهان‌ کليد سوالات
1132 سوالات ارشد باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات
1133 سوالات ارشد‌ روان شناسي کليد سوالات
1134 سوالات ارشد حسابداري کليد سوالات
1137 سوالات ارشد مطالعات‌ زنان کليد سوالات
1138 سوالات ارشد علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات
1139 سوالات ارشد مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات
1140 سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات
1142 سوالات ارشد‌ مديريت‌ کليد سوالات
1146 سوالات ارشد محيط زيست کليد سوالات
1148 سوالات ارشد مديـريت‌ اجرايي‌ کليد سوالات
1152 سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی کليد سوالات
1154 سوالات ارشد مطالعات دفاعی - استراتژیک کليد سوالات
1155 سوالات ارشد اطلاعات استراتژیک کليد سوالات
1156 سوالات ارشد آماد کليد سوالات
1157 سوالات ارشد مدیریت بحران کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1201 سوالات ارشد‌ علوم زمین کليد سوالات
1202 سوالات ارشد ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات
1203 سوالات ارشد‌ شيمي‌ کليد سوالات
1204 سوالات ارشد فیزیک کليد سوالات
1205 سوالات ارشد فوتونيك کليد سوالات
1206 سوالات ارشد زيست شناسي_علوم سلولی و مولکولی کليد سوالات
1207 سوالات ارشد آمار و کاربردها کليد سوالات
1208 سوالات ارشد ریاضیات و کاربردها کليد سوالات
1209 سوالات ارشد علوم کامپیوتر کليد سوالات
1213 سوالات ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی کليد سوالات
1214 سوالات ارشد زیست شناسی - علوم جانوری کليد سوالات
1215 سوالات ارشد محیط زیست دریا کليد سوالات
1216 سوالات ارشد زیست شناسی دریا کليد سوالات
1217 سوالات ارشد علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - (فيزيك‌دريا) کليد سوالات
1218 سوالات ارشد تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1251 سوالات ارشد‌ مهندسي‌ برق کليد سوالات
1253 سوالات ارشد ‌مهندسي‌ نفت کليد سوالات
1255 ‌سوالات ارشد مهندسي پليمر کليد سوالات
1256 ‌سوالات ارشد مهندسي معماري كشتي کليد سوالات
1257 سوالات ارشد مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات
1259 سوالات ارشد مهندسي‌ صنايع‌ کليد سوالات
1260 سوالات ارشد مهندسي صنايع‌ کليد سوالات
1262 سوالات ارشد مديريت در سوانح طبيعي کليد سوالات
1263 سوالات ارشد مهندسي ‌عمران - نقشه‌برداري کليد سوالات
1264 سوالات ارشد ‌مهندسي ‌عمران کليد سوالات
1266 سوالات ارشد دریانوردی کليد سوالات
1267 سوالات ارشد‌ مهندسي‌ مكانيك‌ کليد سوالات
1268 سوالات ارشد‌ مهندسي‌ معدن‌ کليد سوالات
1272 سوالات ارشد‌ مهندسي‌ مواد کليد سوالات
1273 سوالات ارشد نانو فناوري نـانـو مـواد کليد سوالات
1276 سوالات ارشد مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات
1277 سوالات ارشد‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات
1279 سوالات ارشد‌ مهندسي‌ هوا فضا کليد سوالات
1283 سوالات ارشد مهندسي ‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ کليد سوالات
1284 سوالات ارشد مهندسي‌ نساجي - شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ کليد سوالات
1285 سوالات ارشد بيوتكنولوژي‌ و داروسازي کليد سوالات
1286 سوالات ارشد مهندسي‌ پليمر - صنايع‌ رنگ‌ کليد سوالات
1287 سوالات ارشد مهندسي ‌طراحي‌ محيط زيست‌ کليد سوالات
1288 سوالات ارشد مديريت‌ نساجي‌ کليد سوالات
1289 سوالات ارشد مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز کليد سوالات
1290 سوالات ارشد مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنایع نفت کليد سوالات
1292 سوالات ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فني کليد سوالات
1293 سوالات ارشد مهندسي شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کليد سوالات
1294 سوالات ارشد ايمني صنعتي کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1301 سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کليد سوالات
1302 سوالات ارشد مهندسی کشاورزی آب کليد سوالات
1303 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات کليد سوالات
1304 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي کليد سوالات
1305 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم باغباني کليد سوالات
1306 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي کليد سوالات
1307 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري کليد سوالات
1308 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم خاك کليد سوالات
1309 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي دام و طیور کليد سوالات
1310 سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی کليد سوالات
1311 سوالات ارشد مهندسی منابع طبيعي - شيلات کليد سوالات
1312 سوالات ارشد سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - چوب کليد سوالات
1313 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي کليد سوالات
1314 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - حشره شناسی كشاورزی کليد سوالات
1315 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي کليد سوالات
1317 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست کليد سوالات
1319 سوالات ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم کليد سوالات
1321 سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و همزیستی با بیابان کليد سوالات
1322 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي کليد سوالات
1323 سوالات ارشد مهندسي منابع طبيعي - بيابان زدايي کليد سوالات
1324 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي در كشاورزي کليد سوالات
1325 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - توسعه روستايي کليد سوالات
1326 سوالات ارشد مهندسي كشاورزي - شناسايي و مبارزه با علف‌ هاي هرز کليد سوالات
1327 سوالات ارشد مديريت كشاورزي کليد سوالات
1328 سوالات ارشد مهندسی فضای سبز کليد سوالات

 

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس

کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني  
1501 سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1502 سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی کليد سوالات
1504 بسوالات ارشد افت شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1505 سوالات ارشد باکتری شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1506 سوالات ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی کليد سوالات
1507 سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کليد سوالات
1508 سوالات ارشد بهداشت آبزیان کليد سوالات
1509 سوالات ارشد بیوشیمی بالینی کليد سوالات


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود