خانه دکتری » تمديد مهلت ثبت نام و همچنين برخي شغل محلهای جدید و اصلاحات در دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون‌ استخدامي دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1394
 به گزارش خانه دکتری، پيرو اطلاعيه مورخ 04/11/94 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامي متمركز دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي كشور سال 1394
بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اصلاحاتي در برخي از شغل محلها و همچنين تعدادي شغل محل جديد علاوه بر شغل محلهاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام به شرح ذيل ارائه مي‌گردد.
لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (94/11/11) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ 94/11/15 نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. بنابراين كليه متقاضيان ضرورت دارد كه تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام و همچنين مندرجات اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.
 
الف) تغييرات و اصلاحات در شغل محل ها:
1- اصلاحات مربوط به شغل محلهاي سازمان علمي تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري:
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10159 (خوشه اموراقتصادي كد 2373) مندرج درصفحه18، از 2 به1 نفر اصلاح مي گردد.
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10164(خوشه امور حقوقي كد 2365) مندرج در صفحه 21، از 1 به 4 نفر اصلاح شده و رشته تحصيلي حقوق عمومي كد 31686 و رشته تحصيلي حقوق خصوصي كد 30431 به رشته‌هاي تحصيلي مجاز اين شغل محل اضافه مي گردد.
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10167 (خوشه انرژي هسته‌اي 1 كد 2415) مندرج در صفحه 24، از 17 به 6 نفر اصلاح شده و همچنين رشته تحصيلي فيزيك هسته اي كد 30969 به رشته هاي تحصيلي مجاز اين شغل محل اضافه مي گردد.
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10168 (خوشه انرژي هسته‌اي 2 كد 2416) مندرج در صفحه 24، از 4 به 2 نفر اصلاح مي‌گردد.
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10166 (خوشه امور منابع انساني و تحول اداري كد 2414)، مندرج در صفحه 17، از 2 به 3 نفر اصلاح شده و رشته تحصيلي مديريت استراتژيك كد 31023 به رشته‌هاي تحصيلي مجازاين شغل محل اضافه مي‌گردد.

2- اصلاحات مربوط به شغل محلهاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:
- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10320 (خوشه امورپژوهشي كد 2405) مندرج در صفحه 19، از 12 به 10 نفر اصلاح مي‌گردد.
-  ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10318 (خوشه امورفناوري اطلاعات كد 2364) مندرج در صفحه 20، از 4 به 2 نفر اصلاح مي‌گردد.
- در شغل محل 10317 (خوشه امور آمار كد 2362) مندرج در صفحه 20، نام دستگاه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان سنجش آموزش كشور اصلاح مي گردد.

3- ظرفيت پذيرش در شغل محل10270 (خوشه اموراقتصادي كد2373) مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي مندرج در صفحه 18، از 21 به 15 نفر اصلاح مي‌گردد.

4- ظرفيت پذيرش كدشغل محل 10156 (خوشه اموربيمه كد 2374) مربوط به بيمه مركزي ايران مندرج در صفحه 19، از 7 به 1 نفر كاهش يافته و محل خدمت آن از آذربايجان شرقي- تبريز به تهران – تهران اصلاح شده و همچنين رشته تحصيلي مديريت مالي گرايش بيمه كد 32238 به رشته‌هاي تحصيلي مجاز اين شغل محل (اموربيمه كد 2374) اضافه مي‌گردد.

5- ظرفيت پذيرش كد شغل محل 10306 (خوشه امور حقوقي كد2365) مربوط به وزارت دادگستري مندرج در صفحه 21، از 14 به 7 نفر اصلاح مي گردد.
6- رشته تحصيلي مديريت شهري با كد 31062 به رشته‌هاي تحصيلي مجاز خوشه شغلي امور شهري و روستايي (كد 2379) مندرج در صفحه 14 اضافه مي گردد.
 
ب) شغل محل هاي جديد:
فهرست شغل محل های بيمه مركزي ايران

تعداد

جنس پذيرش

محل خدمت

خوشه ی شغلی

شغل

کد شغل محل

3

مرد / زن

تهران-تهران

امور اقتصادي

دستيار امور اقتصادي

10342

رشته های تحصیلی مجاز: 30409:حسابداري و امور مالي(فوق ليسانس,دكتري)-31074:مديريت مالي(فوق ليسانس,دكتري)-32049:مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي(فوق ليسانس,دكتري)-32050:مهندسي مالي(فوق ليسانس,دكتري)-32177:كليه رشته هاي تحصيلي مجموعه علوم اقتصادي كليه گرايش ها(فوق ليسانس,دكتري)

3

مرد / زن

تهران-تهران

امور امار

دستيار امور امار

10343

رشته های تحصیلی مجاز: 30021:امار بيمه(فوق ليسانس,دكتري)


فهرست شغل محل های سازمان سنجش آموزش كشور 

2

مرد / زن

تهران-تهران

امور فناوري اطلاعات

دستيار امور فناوري اطلاعات

10344

رشته های تحصیلی مجاز: 31766:مهندسي فناوري اطلاعات - تمامي گرايشها(فوق ليسانس,دكتري)-31887:مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار(فوق ليسانس,دكتري)-32009:مديريت فناوري اطلاعات -كليه گرايش ها(فوق ليسانس,دكتري)

2

مرد / زن

تهران-تهران

امورپژوهشي

دستيارامور پژوهشي

10345

رشته های تحصیلی مجاز: 31729:پژوهشگري علوم اجتماعي كليه گرايش ها(فوق ليسانس,دكتري)-31866:تحقيقات اموزشي كليه گرايش ها(فوق ليسانس,دكتري)-32155:سنجش و اندازه گيري كليه گرايشها(فوق ليسانس,دكتري)


فهرست شغل محل های سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري

2

مرد / زن

تهران-تهران

امور اقتصادي

دستيار امور اقتصادي

10346

رشته های تحصیلی مجاز: 30409:حسابداري و امور مالي(فوق ليسانس,دكتري)-32049:مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي(فوق ليسانس,دكتري)-32050:مهندسي مالي(فوق ليسانس,دكتري)

2

مرد / زن

تهران-تهران

اينده پژوهي

دستياراينده پژوهي

10347

رشته های تحصیلی مجاز: 32156:اينده پژوهي(فوق ليسانس,دكتري)

 

فهرست شغل محل های وزارت امور اقتصادي و دارايي

2

مرد / زن

تهران-تهران

امورمنابع انساني و تحول اداري

دستيارامورمنابع انساني و تحول اداري

10348

رشته های تحصیلی مجاز: 31052:مديريت دولتي - كليه گرايش ها(فوق ليسانس,دكتري)-31059:مديريت سيستم ها(فوق ليسانس,دكتري)-31079: مديريت منابع انساني(فوق ليسانس,دكتري)-31760:مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري(فوق ليسانس,دكتري)-32145:مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني(فوق ليسانس,دكتري)-32146: مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني(فوق ليسانس,دكتري)-32147:اموزش وبهسازي منابع انساني (فوق ليسانس,دكتري)-32148:كارافريني(فوق ليسانس,دكتري)

 

10349

دستياراموربيمه

امور بيمه

تهران-تهران

مرد/زن

4

رشته های تحصیلی مجاز:32051مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه(فوق ليسانس,دكتري)-32238مديريت مالي گرايش بيمه (فوق ليسانس,دكتري) 


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود