خانه دکتری » دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1399
خانه دکتری ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1399، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني جهت دریافت قرار داده شده كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

صبح پنج شنبه مورخ 99/05/16

لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچهمهندسی فضای سبز - کد 1328
دريافت دفترچهمجموعه زبان روسی - کد 1122
دريافت دفترچهمجموعه زبان آلمانی - کد 1124
دريافت دفترچهمشاوره - کد 1143
دريافت دفترچهآماد- کد 1156
دريافت دفترچه مجموعه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری - کد 1301
دريافت دفترچه مجموعه زراعت و اصلاح نباتات - کد 1303
 دريافت دفترچه علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305
 دريافت دفترچه ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306
دریافت دفترچه علوم و مهدسی جنگل - کد 1307
دریافت دفترچهعلوم دام و طیور-کد 1309
دریافت دفترچهمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312
دریافت دفترچهعلوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313
دریافت دفترچهبیماری شناسی گیاهی - کد 1315
دریافت دفترچهعلوم و مهندسی محیط زیست - کد 1317
دریافت دفترچهمجموعه مدیریت - کد 1142
دریافت دفترچهعلوم و مهندسی آب - کد 1302
دریافت دفترچهاقتصاد کشاورزی - کد 1304
دریافت دفترچهمجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک - کد 1308
دریافت دفترچهعلوم و مهندسی شیلات - کد 1311
دریافت دفترچهمدیریت و کنترل بیابان - کد 1321
دریافت دفترچهمجموعه روان شناسی- کد 1133
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک بیو سیستم - کد 1319
دریافت دفترچهمجموعه علوم تربیتی- کد 1117
دریافت دفترچهعلوم زمین - کد 1201
دریافت دفترچهمجموعه مهندسی مکانیک - کد1267
دریافت دفترچهمهندسی معدن - کد 1268
دریافت دفترچهمجموعه حسابداری- کد 1134
دریافت دفترچهمجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206
دریافت دفترچهمجموعه آمار - کد 1207
دریافت دفترچهمجموعه ریاضی - کد 1208
دریافت دفترچهمجموعه فیزیک - کد 1204
دریافت دفترچهمجموعه مهدسی برق - کد 1251
دریافت دفترچهزبان فرانسه  - کد 1143و1117


صبح جمعه مورخ 99/05/17

لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچهمجموعه حقوق- کد 1126
دريافت دفترچهمجموعه شیمی - کد 1203
دريافت دفترچهمجموعه مهندسی شیمی- کد1257
دريافت دفترچهمهندسی صنایع - کد 1259
دريافت دفترچهمهندسی نقشه‎برداری - کد 1263
 دريافت دفترچهمجموعه مهندسی عمران- کد 1264
 دريافت دفترچهمجموعه مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272
دریافت دفترچه مجموعه مهندسی کامپیوتر- کد 1277
دریافت دفترچهمهندسی نساجی - کد 1283
دریافت دفترچه ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست - کد 1294
دریافت دفترچهمجموعه معماری - کد 1352
دریافت دفترچهمجموعه هنرهای موسیقی - کد 1360
دریافت دفترچهطراحی پارچه و لباس - کد 1364
دریافت دفترچهمجموعه علوم جغرافیایی - کد 1102
دریافت دفترچهمجموعه علوم اقتصادی - کد 1105 
دریافت دفترچهمجموعه علوم ورزشی - کد 1106
دریافت دفترچهمجموعه علوم اجتماعی- کد 1108
دریافت دفترچهمجموعه فلسفه - کد 1116
دریافت دفترچهمجموعه علوم سیاسی و روابط بین‎الملل - کد 1130
دریافت دفترچهتاریخ - کد 1107
دریافت دفترچهمجموعه الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق - کد 1112
دریافت دفترچهمجموعه الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام - کد 1113
دریافت دفترچهمجموعه الهیات و معارف اسلامی- ادیان - کد 1114
دریافت دفترچهمجموعه الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) - کد 1115
دریافت دفترچهمجموعه زبان فرانسه - کد 1120
دریافت دفترچه مجموعه زبان انگلیسی - کد 1121
دریافت دفترچهباستان‎شناسی - کد 1132
دریافت دفترچهمجموعه مدرسی معارف اسلامی - کد 1152
 دریافت دفترچهمجموعه هنرهای نمایشی و سینما - کد 1357
 دریافت دفترچهمجموعه هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358
 دریافت دفترچهمجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - کد 1161
 دریافت دفترچهمجموعه علوم قرآن و حدیث - کد 1111
 دریافت دفترچهفرماندهی و مدیریت انتظامی - کد 1160
 دریافت دفترچهمجموعه زبان عربی - کد 1104
دریافت دفترچهبیوشیمی بالینی - کد 1509
دریافت دفترچهمجموعه حقوق زبان فرانسه - کد 1126
دریافت دفترچهزبان آلمانی و فرانسه - کد 1108- 1116-1130
دریافت دفترچهزبان ادبیات فارسی - کد 1101


صبح شنبه مورخ 99/05/18

لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 دريافت دفترچه1110 - مجموعه زبان شناسي
 دريافت دفترچه1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دريافت دفترچه1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
 دريافت دفترچه1127 - ايرانشناسي
 دريافت دفترچه1128- آموزش زبان ژاپني بخش کتبي
 دريافت دفترچه1129 - زبان وادبيات اردو
 دريافت دفترچه1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دريافت دفترچه1137 - مطالعات زنان
 دريافت دفترچه1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دريافت دفترچه1139 - مددكاري اجتماعي
دريافت دفترچه1144-مديريت دريايي
دريافت دفترچه1145-مجموعه امور فرهنگي
 دريافت دفترچه1146 -  محيط زيست
دريافت دفترچه1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهري
 دريافت دفترچه1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دريافت دفترچه1205 - مجموعه فوتونيك
 دريافت دفترچه1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
 دريافت دفترچه1213 - زيست شناسي گياهي
 دريافت دفترچه1214 - زيست شناسي علوم جانوري
 دريافت دفترچه1215 - مجموعه علوم محيط زيست
 دريافت دفترچه1216 - زيست شناسي دريا
 دريافت دفترچه1217 - اوقيانوس شناسي فيزيکي
  دريافت دفترچه1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دريافت دفترچه1219 - علوم شناختي
دريافت دفترچه1220- مجموعه علوم اطلاعاتي
 دريافت دفترچه1253 - مجموعه مهندسي نفت
  دريافت دفترچه1255 - مجموعه مهندسي پليمر
  دريافت دفترچه1256 - مهندسي معماري كشتي
 دريافت دفترچه1262 - مهندسي درسوانح طبيعي
 دريافت دفترچه1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دريافت دفترچه1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
 دريافت دفترچه1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
 دريافت دفترچه1285 - مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي و داروسازي
 دريافت دفترچه1287 - مهندسي طراحي محيط زيست
 دريافت دفترچه1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دريافت دفترچه1292 - مهندسي بازرسي فني
 دريافت دفترچه1293 - مهندسی ایمنی -بهداشت ومحيطزيست HSE
 دريافت دفترچه1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دريافت دفترچه1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دريافت دفترچه1323 - اکوهيدرولوژي
 دريافت دفترچه1324 - بيوتكنولوژي كشاورزي
 دريافت دفترچه1325 - توسعه روستايي
 دريافت دفترچه1327 - مديريت كشاورزي
 دريافت دفترچه1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دريافت دفترچه1351 - طراحي شهري
 دريافت دفترچه1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دريافت دفترچه1356 - نمايش عروسكي
 دريافت دفترچه1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دريافت دفترچه1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دريافت دفترچه1362 - طراحي صنعتي
 دريافت دفترچه1363 - فرش
 دريافت دفترچه1501 - انگل شناسي
 دريافت دفترچه1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دريافت دفترچه1503- قارچ شناسي دامپزشکي
 دريافت دفترچه1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دريافت دفترچه1510- سم شناسي
دریافت دفترچه1109 - زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه1511- پیشگیری بیماریهای دامی
دریافت دفترچه1153- مجموعه اطلاعات
دریافت دفترچه1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.