خانه دکتری » دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1398
خانه دکتری، ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال 1398، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:

لينك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحاني
دریافت دفترچه1101 - زبان وادبيات فارسي
دریافت دفترچه1102 - مجموعه علوم جغرافيايي
دریافت دفترچه1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه1104 - مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه1105 - علوم اقتصادي
دریافت دفترچه1106 - مجموعه علوم ورزشي
دریافت دفترچه1107 - تاريخ
 دریافت دفترچه1108 - مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه1109 - زبان هاي باستاني ایران
 دریافت دفترچه1110 - مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - علوم قرآنی
 دریافت دفترچه1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - ادیان
 دریافت دفترچه1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي - مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه1116 - مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه1117 - مجموعه علوم تربيتي
 دریافت دفترچه1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه1120 - مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه1121 - مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه1122 - مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه1124 - مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه1125 - مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه1126 - مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه1127 - ايرانشناسي
 دریافت دفترچه1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه1129 - زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه1131 - مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه1132 - باستان شناسي
 دریافت دفترچه1133 - مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه1134 - مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه1137 - مطالعات زنان
 دریافت دفترچه1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه1139 - مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه1142 - مجموعه مديريت
 دریافت دفترچه1143-مشاوره
دریافت دفترچه1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه1145-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه1146 - مجموعه محيط زيست
دریافت دفترچه1148 - مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه1152 -مدرسي معارف اسلامي
دریافت دفترچه1153-مجموعه اطلاعات
 دریافت دفترچه1156 - اماد
 دریافت دفترچه1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه1201 -  علوم زمين
 دریافت دفترچه1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
 دریافت دفترچه1203 - مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه1204 - مجموعه فيزيك
 دریافت دفترچه1205 - مجموعه فوتونيك
 دریافت دفترچه1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه1207 -  آمار
 دریافت دفترچه1208 - مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه1209 - مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه1213 - زيست شناسي گياهي
 دریافت دفترچه1214 - زيست شناسي علوم جانوري
 دریافت دفترچه1215 - مجموعه محيطزيست
 دریافت دفترچه1216 - زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه1219 - علوم شناختي
دریافت دفترچه1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه1251 - مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه1253 - مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه1255 - مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه1256 - مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه1257 -مجموعه مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه1259 - مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه1262 - مهندسی درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه1263 - مهندسي نقشه برداري
 دریافت دفترچه1264 - مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه1267 - مجموعه مهندسي مكانيك
 دریافت دفترچه1268 - مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه1272 - مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دریافت دفترچه1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه1279 - مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه1283 - مهندسي نساجي
 دریافت دفترچه1285 - مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی
 دریافت دفترچه1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه1287 - مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه1293 - بهداشت -ايمني ومحيطزيست HSE
 دریافت دفترچه1294 -  ايمني - بهداشت و محیط زیست
 دریافت دفترچه1301 - مجموعه مرتع و آبخيزداري
 دریافت دفترچه1302 - علوم و مهندسي آب
 دریافت دفترچه1303 - مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه1304 - اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه1305 - علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه1306 - ترويج وآموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه1307 - علوم و مهندسي جنگل
 دریافت دفترچه1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه1309 - مجموعه علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه1311 - علوم و مهندسي شيلات
 دریافت دفترچه1312 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه1313 -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه1315 - بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه1317 - علوم و مهندسي محيط زيست
 دریافت دفترچه1319 -مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه1321 - مدیریت و کنترل بيابان
 دریافت دفترچه1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه1323 - اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه1324 - بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه1325 - توسعه روستايي
 دریافت دفترچه1327 - مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه1328 - مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه1351 - طراحي شهري
 دریافت دفترچه1352 - مجموعه معماري
 دریافت دفترچه1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه1356 - نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
 دریافت دفترچه1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه1362 - طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه1363 - فرش
 دریافت دفترچه1364 - طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه1501 - انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه1509 - بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه1510- سم شناسی
 دریافت دفترچهزبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 - صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچهزبان فرانسه برای کد 1110 - عصر پنجشنبه


به اشتراک بگذارید:
برای دریافت اخبار جدید و اطلاع از دوره های آموزشی در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود


پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.