خانه دکتری » اخبار دکتری وزارت علوم » اعتراض به نحوه پذیرش دکتری در صدر اعتراضات دانشجویان
اعتراض به روند پذیرش دکتری در صدر شکایات ارسالی دانشجویان به دفتربازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت علوم قراردارد.

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه را اعلام کرد که بر اساس آن اعتراض متقاضیان استادی به جذب و آزمون دکتری در صدر جدول قرار دارد.
دکتر محمود صادقی – مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به درخواست ها و شکایات وزارت علوم در سال ۹۳ گفت: دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد ارایه می کند که یک گزارش آن منتشر و گزارش جدید نیز آماده شده و منتشر می شود.

گزارش عملکرد گروه پاسخگویی به درخواست ها و شکایات در سه ماه شهریور، مهر،آبان ۹۳ به شرح زیراست :
براساس اعلام اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره کل به منظور استقرار و اجرای کامل ضوابط، مقررات و کشف نارسائی ها و پاسخگویی صحیح و قانونمند به متقاضیان، کوشیده است تا با ایجاد ارتباط سازنده بین طرفین دعوی و رفع مشکلات و موانع پیش روی هموطنان، به وظایف سازمانی و قانونی خود عمل کند.

بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری این اداره کل با دارا بودن دو گروه کاری تحت عناوین گروه بازرسی و گروه پاسخگویی به شکایات، مسئولیت رسیدگی به درخواست ها و شکایات واصله از ستاد وزارتخانه، دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و سایر مراکز و سازمان های تابعه را عهده دار است.

رسیدگی به درخواست ها و شکایات واصله از دانشجویان ارباب رجوعان و همچنین نامه های ارسالی از مراجع ذی صلاح همچون مقام معظم رهبری نهاد ریاست جمهوری سازمان بازرسی کل کشور،واصله ز سیستم سامد(سامانه ارتباط مردم و دولت )مکاتبات ارجاع شده روزمره و پاسخگویی مناسب و هدفمند مناسب به آنها یکی از وظایف اصلی این مجموعه است .

دراین گزارش شرحی درباره انواع درخواست ها، شکایات، پیگیری ها و گزارش های ارایه شده است.

تعداد کل نامه های ثبت شده وارده( شامل تمام ،درخواست ها، انتصابات،بخشنامه ها و…)در سه ماه (شهریور ،مهر،آبان)۲۹۰۲ فقره و تعداد نامه های صادره ثبت شده تعداد ۲۷۷۴ فقره است.

نامه های وارده از سیستم سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی ریاست جمهوری۱۶۲ فقره درخواست بوده است که تعداد ۷۴ فقره مختومه و بقیه ۸۸ فقره در دست بررسی است. کل نامه های دفتر اعم از وصولی از سامد ثبت شده در سیستم اتوماسیون اداری ۱۰۱۰ فقره پرونده است.

در جدول شمار ۱ تعداد نامه ها براساس هر ماه تفکیک شده است و همان طور که ملاحظه می شود بعد از نتایج آزمون ها و در ابتدای سال تحصیلی در خواست ها بیشتر بوده است .

جدول شماره ۱
تعداد نامه های دریافتی و ارسالی به تفکیک ماه
ماه نامه های وارده  نامه های صادره
شهریور ۱۱۲۹ ۱۱۵۴
مهر ۱۰۳۴ ۱۰۶۰
آبان ۷۰۶ ۷۴۷

 
در جدول شماره ۲ پرونده ها براساس شغل متقاضیان تفکیک شده ست چناچه ملاحظه می شود بیشترین مراجعان دانشجویان بوده و بعد از آن بیشترین درخواست ها به سایر افراد که عموما دانش آموختگان می باشند اختصاص دارد .

جدول شماره ۲
تعداد نامه های واصله به تفکیک شغل
ردیف شغل تعداد نامه ها و درخواست های واصله (فقره)
۱ اعضای هیات علمی ۱۳۹
۲ دانشجویان ۴۷۲
۳ کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۶۲
۴ سایر ۲۱۶
در جدول شمار ۳ در مورد شکایت اعضای هیات علمی است که نسبت به قبل کاهش یافته است و موارد اعتراض به بازنشستگی کمتر از سال گذشته است ولی کماکان بیشترین تقاضا و درخواست ها مربوط به مسایل و موضوعات جذب اعضای هیات علمی (بورس،جایابی و..) است و کمترین شکایات مربوط به بازنشستگی است موارد بازگشت به کا رنیز شامل اعضای هیات علمی پیمانی است که تمدید قرارداد نشده اند .

جدول شماره ۳
ردیف موضوع  تعداد(فقره) دردست بررسی مختومه
۱ اعتراض به عدم جذب(شامل بورسیه،اعتراض به عدم جایابی،اعتراض به عملکرد مرکز جذب،و عدم رسیدگی به پرونده های استخدام هیات علمی ۵۲ ۲۲ ۳۰
۲ اعتراض به عملکرد روسا و مسوولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۳۲ ۱۷ ۱۵
۳ اعتراض به لغو احکام هیات علمی(شامل رد صلاحیت عمومی،رکود علمی و…) ۹ ۴ ۵
۴ اعتراض به صدور احکام بازنشستگی ۸ ۶ ۳
۵ اعتراض به عدم ارتقاء ۲۰ ۱۸ ۲
۶ بازگشت به کار ۵ ۲ ۳
۷ سایرموارد ۳۰ ۱۵ ۲۱
 
در جدول شماره ۴ درخواست های دانشجویان به تفکیک موضوع نشان داده شده است بیشتر موارد شکایت از نتایج آزمون دکتری (به ویژه آزمون مصاحبه )بوده است و متقاضیان از اختصاص ۳۰ درصد نمره نهایی به آزمون کتبی و ۷۰ درصد مصاحبه (شامل سوابق،آموزشی،پژوهشی،و مصاحبه که تا حدی به سلیقه و اختیار دانشگاه بستگی دارد ) ناراضی و به نمره مصاحبه خود اعتراض داشتند
سایر پرونده های دانشجویی مربوط به (تقاضای بازگشت به تحصیل ،نمره استاد،تطبیق واحده های گذرانده ،عملکرد استاد،خوابگاه،صدور مدرک تحصیلی،و….) بوده است .
افزایش شهریه دانشگاه ها اعم از شبانه ،پردیس ها،مجازی،و دانشگاه ها موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی آموزش عالی نیز که امسال با افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است از یک سو و تعارضات قوانین برای دانشجویان انتقالی یا میهمان و دانشجویی که بعد از ثبت نام انصراف می دهند از سوی دیگر موجب درخواست های فراوان دراین خصوص بوده است به نظر می رسد برای ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات و تعارضات قوانین دراین خصوص تسریع در تصویب و ابلاغ بخشنامه مربوطه از سوی معاونت وزارت حل کننده بسیاری از مشکلات است.

جدول شماره ۴
ردیف موضوع تعداد(فقره) در دست بررسی مختومه
۱ اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۱۴۴ ۹۰ ۵۴
۲ اعتراض به شهریه ۱۰۰ ۳۹ ۶۱
۳ اعتراض به نحوه گزینش بدون کنکور استعدادهای درخشان ۳۸ ۱۴ ۲۴
۴ اعتراض به سوءمدیریت و و عملکرد روسا و مسوولان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۵۳ ۳۲ ۲۱
۵ اعتراض به نتایج آزمون های سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی ۱۲۴ ۸۶ ۳۸
۶ عدم پذیرش به رغم اعلام قبولی از سنجش ۱۶ ۱۵ ۱
۷ سایر موارد ۱۵۷ ۶۶
۹۱
 
 
در جدول شماره ۵ اعتراض کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به تفکیک نوع درخواست (اخراج،تقاضای بازگشت به کار،تبدیل وضعیت،و...)بررسی پرونده آنها نیز به شرح زیرنشان داده شده است .

جدول شماره ۵
ردیف موضوع تعداد(فقره) در دست بررسی مختومه
۱ اعتراض به اخراج کارکنان رسمی و پیمانی ۵ ۳ ۲
۲ اعتراض به اخراج کارکنان قراردادی و شرکتی ۱۶ ۰ ۱۶
۳ اعتراض به احکام صادره در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری  ۰ ۰ ۰
۴ اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی ۱۲ ۸ ۴
۵ سایر ۷ ۱۱ ۵


به اشتراک بگذارید:
برای اطلاع از اخبار و مطالب جدید در خبرنامه سایت عضو شده و با مراجعه به ایمیل، عضویت خود را تکمیل کنید. آموزش عضویت

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود