خانه دکتری، اولین و تنها وب سایت ارشد و دکتری دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و درگاه پرداخت بانک ملت و بانک سامان
» » سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94

کد مطلب: 394
تاریخ: 1394/12/01
نظرات: 0
  • Like
  • 0

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94
سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94
 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 94لينك دانلود سوالات

كد و عنوان رشته امتحاني

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1101 - مجموعه زبان وادبيات فارسي

دانلود سوالات ارشد 94

1102 - مجموعه علوم جغرافيايي

دانلود سوالات ارشد 94

1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دانلود سوالات ارشد 94

1104 - مجموعه زبان عربي

دانلود سوالات ارشد 94

1105 - مجموعه علوم اقتصادي

دانلود سوالات ارشد 94

1106 - مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي

دانلود سوالات ارشد 94

1107 - مجموعه تاريخ

دانلود سوالات ارشد 94

1108 - مجموعه علوم اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1109 - فرهنگ وزبان هاي باستاني

دانلود سوالات ارشد 94
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه زبان آلماني و فرانسه

1110 - مجموعه زبان شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1111 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1

دانلود سوالات ارشد 94

1112 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2

دانلود سوالات ارشد 94

1113 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3

دانلود سوالات ارشد 94

1114 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4

دانلود سوالات ارشد 94

1115 - مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5

دانلود سوالات ارشد 94

1116 - مجموعه فلسفه

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1117 - مجموعه علوم تربيتي /1

دانلود سوالات ارشد 94

1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1120 - مجموعه زبان فرانسه

دانلود سوالات ارشد 94

1121 - مجموعه زبان انگليسي

دانلود سوالات ارشد 94

1122 - مجموعه زبان روسي

دانلود سوالات ارشد 94

1123 - مجموعه علوم تربيتي /2

دانلود سوالات ارشد 94

1124 - مجموعه زبان الماني

دانلود سوالات ارشد 94

1125 - مجموعه مديريت جهانگردي

دانلود سوالات ارشد 94
زبان فرانسه

1126 - مجموعه حقوق

دانلود سوالات ارشد 94

1127 - مجموعه ايرانشناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

دانلود سوالات ارشد 94

1128-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)

دانلود سوالات ارشد 94

1129 - زبان وادبيات اردو

دانلود سوالات ارشد 94

1130 - مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل

دانلود سوالات ارشد 94

1131 - مجموعه مطالعات جهان

دانلود سوالات ارشد 94

1132 - مجموعه باستان شناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1133 - مجموعه روانشناسي

دانلود سوالات ارشد 94

1134 - مجموعه حسابداري

دانلود سوالات ارشد 94

1137 - مطالعات زنان

دانلود سوالات ارشد 94

1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1139 - مددكاري اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1140 - پژوهش علوم اجتماعي

دانلود سوالات ارشد 94

1142 - مجموعه مديريت

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1143-مجموعه روان شناسی (2)

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1146 - مجموعه محيط زيست

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره2

1148 - مجموعه مديريت اجرايي

دانلود سوالات ارشد 94

1152 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي

دانلود سوالات ارشد 94

1154 - مطالعات دفاعي -استراتژيك

دانلود سوالات ارشد 94

1155 - اطلاعات استراتژيك

دانلود سوالات ارشد 94

1156 - اماد

دانلود سوالات ارشد 94

1157 - مديريت بحران

دانلود سوالات ارشد 94

1201 - مجموعه علوم زمين

دانلود سوالات ارشد 94

1202 - مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1203 - مجموعه شيمي

دانلود سوالات ارشد 94

1204 - مجموعه فيزيك

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1205 - مجموعه فوتونيك

دانلود سوالات ارشد 94

1206 - مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي

دانلود سوالات ارشد 94

1207 - اماروكاربردها

دانلود سوالات ارشد 94

1208 - رياضيات وكاربردها

دانلود سوالات ارشد 94

1209 - مجموعه علوم كامپيوتر

دانلود سوالات ارشد 94

1213 - زيست شناسي -علوم گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1214 - زيست شناسي -علوم جانوري

دانلود سوالات ارشد 94

1215 - محيطزيست دريا

دانلود سوالات ارشد 94

1216 - مجموعه زيست شناسي دريا

دانلود سوالات ارشد 94

1217 - اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/

دانلود سوالات ارشد 94

1218 - مجموعه تاريخ وفلسفه علم

دانلود سوالات ارشد 94

1219 - مجموعه علوم شناختي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1251 - مجموعه مهندسي برق

دانلود سوالات ارشد 94

1253 - مجموعه مهندسي نفت

دانلود سوالات ارشد 94

1255 - مجموعه مهندسي پليمر

دانلود سوالات ارشد 94

1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي

دانلود سوالات ارشد 94

1257 - مهندسي شيمي

دانلود سوالات ارشد 94

1259 - مجموعه مهندسي صنايع

دانلود سوالات ارشد 94

1262 - مديريت درسوانح طبيعي

دانلود سوالات ارشد 94

1263 - مهندسي عمران نقشه برداري

دانلود سوالات ارشد 94

1264 - مجموعه مهندسي عمران

دانلود سوالات ارشد 94

1266 - مجموعه دريانوردي

دانلود سوالات ارشد 94

1267 - مجموعه مهندسي مكانيك

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1268 - مجموعه مهندسي معدن

دانلود سوالات ارشد 94

1272 - مجموعه مهندسي مواد

دانلود سوالات ارشد 94

1273 - نانوفناوري -نانومواد

دانلود سوالات ارشد 94

1276 - مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1277 - مجموعه مهندسي كامپيوتر

دانلود سوالات ارشد 94

1279 - مجموعه مهندسي هوافضا

دانلود سوالات ارشد 94

1283 - مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي

دانلود سوالات ارشد 94

1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف

دانلود سوالات ارشد 94

1285 - مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي

دانلود سوالات ارشد 94

1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

دانلود سوالات ارشد 94

1287 - مهندسي طراحي محيطزيست

دانلود سوالات ارشد 94

1288 - مديريت نساجي

دانلود سوالات ارشد 94

1289 - مهندسي فراوري وانتقال گاز

دانلود سوالات ارشد 94

1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

دانلود سوالات ارشد 94

1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني

دانلود سوالات ارشد 94

1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست

دانلود سوالات ارشد 94

1294 - مجموعه ايمني صنعتي

دانلود سوالات ارشد 94

1301 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري

دانلود سوالات ارشد 94

1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب

دانلود سوالات ارشد 94

1303 - مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات

دانلود سوالات ارشد 94

1304 - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1305 - مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

دانلود سوالات ارشد 94

1306 - مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1307 - مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري

دانلود سوالات ارشد 94

1308 - مهندسي كشاورزي -علوم خاك

دانلود سوالات ارشد 94

1309 - مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور

دانلود سوالات ارشد 94

1310 - مهندسي توليدات گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1311 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات

دانلود سوالات ارشد 94

1312 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب

دانلود سوالات ارشد 94

1313 - مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي

دانلود سوالات ارشد 94

1314 - مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1315 - مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

دانلود سوالات ارشد 94

1317 - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست

دانلود سوالات ارشد 94

1319 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

دانلود سوالات ارشد 94

1321 - مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان

دانلود سوالات ارشد 94

1322 - مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1323 - مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي

دانلود سوالات ارشد 94

1324 - مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1325 - مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي

دانلود سوالات ارشد 94

1326 - مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

دانلود سوالات ارشد 94

1327 - مديريت كشاورزي

دانلود سوالات ارشد 94

1328 - مهندسي فضاي سبز

دانلود سوالات ارشد 94

1350 - مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري

دانلود سوالات ارشد 94

1351 - طراحي شهري

دانلود سوالات ارشد 94

1352 - مجموعه معماري

دانلود سوالات ارشد 94

1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

دانلود سوالات ارشد 94

1356 - نمايش عروسكي

دانلود سوالات ارشد 94

1357 - مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما

دانلود سوالات ارشد 94

1358 - مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 1
دانلود سوالات ارشد 94 دفترچه شماره 2

1359 - مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

دانلود سوالات ارشد 94

1360 - مجموعه هنرهاي موسيقي

دانلود سوالات ارشد 94

1361 - مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري

دانلود سوالات ارشد 94

1362 - طراحي صنعتي

دانلود سوالات ارشد 94

1363 - فرش

دانلود سوالات ارشد 94

1364 - طراحي پارچه ولباس

دانلود سوالات ارشد 94

1501 - انگل شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1502 - فيزيولوژي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1504 - بافت شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1505 - باكتري شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1506 - ايمني شناسي دامپزشكي

دانلود سوالات ارشد 94

1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

دانلود سوالات ارشد 94

1509 - بيوشيمي باليني

دانلود سوالات ارشد 94

1510-سم شناسی

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح چهارشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر چهارشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1143 - عصر پنجشنبه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - صبح جمعه

دانلود سوالات ارشد 94

زبان فرانسه و زبان آلماني - عصر جمعهبه اشتراک بگذارید:

کاربر گرامی؛
برای خرید جزوات و استفاده از امکانات سایت، ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.


لینک کوتاه مطلب: http://phdhome.ir/?newsid=394نظر یا سوال خود را در مورد این مطلب ثبت کنید :

نام شما:  *
ایمیل شما:  *
متن نظر شما:  *
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود